ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Akbar Vosoughi, Akbar Aliasgarzadeh, Amir Bahrami, Fatemeh Abbasalizadeh, Mitra Niafar, Farzad Najafipour, Naser Aghamohammadzadeh, Zeinab Nikniaz, (2017). Concentration of Maternal Serum 25-Hydroxy Vitamin D and Gestational 2 Diabetes Mellitus Risk, Pharmaceutical Sciences, 23(3), 189-192. magiran.com/p1749557
Akbar Vosoughi, Akbar Aliasgarzadeh, Amir Bahrami, Fatemeh Abbasalizadeh, Mitra Niafar, Farzad Najafipour, Naser Aghamohammadzadeh, Zeinab Nikniaz, Concentration of Maternal Serum 25-Hydroxy Vitamin D and Gestational 2 Diabetes Mellitus Risk, Pharmaceutical Sciences, 2017; 23(3): 189-192. magiran.com/p1749557
Akbar Vosoughi, Akbar Aliasgarzadeh, Amir Bahrami, Fatemeh Abbasalizadeh, Mitra Niafar, Farzad Najafipour, Naser Aghamohammadzadeh, Zeinab Nikniaz, "Concentration of Maternal Serum 25-Hydroxy Vitamin D and Gestational 2 Diabetes Mellitus Risk", Pharmaceutical Sciences 23, no.3 (2017): 189-192. magiran.com/p1749557
Akbar Vosoughi, Akbar Aliasgarzadeh, Amir Bahrami, Fatemeh Abbasalizadeh, Mitra Niafar, Farzad Najafipour, Naser Aghamohammadzadeh, Zeinab Nikniaz, (2017). 'Concentration of Maternal Serum 25-Hydroxy Vitamin D and Gestational 2 Diabetes Mellitus Risk', Pharmaceutical Sciences, 23(3), pp.189-192. magiran.com/p1749557
Akbar Vosoughi; Akbar Aliasgarzadeh; Amir Bahrami; Fatemeh Abbasalizadeh; Mitra Niafar; Farzad Najafipour; Naser Aghamohammadzadeh; Zeinab Nikniaz. "Concentration of Maternal Serum 25-Hydroxy Vitamin D and Gestational 2 Diabetes Mellitus Risk", Pharmaceutical Sciences, 23, 3, 2017, 189-192. magiran.com/p1749557
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال