ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Pegah Moradi Khaniabadi, Daryoush Shahbazi, Gahrouei , Mohammad Suhaimi Jaafar, Amin Malik Shah Abdul Majid, Bita Moradi Khaniabadi, Saghar Shahbazi, Gahrouei, (2017). Magnetic Iron Oxide Nanoparticles as T2 MR Imaging Contrast Agent for Detection of Breast Cancer (MCF-7) Cell, Avicenna Journal of Medical Biotechnology, 9(4), 181. magiran.com/p1749924
Pegah Moradi Khaniabadi, Daryoush Shahbazi, Gahrouei , Mohammad Suhaimi Jaafar, Amin Malik Shah Abdul Majid, Bita Moradi Khaniabadi, Saghar Shahbazi, Gahrouei, Magnetic Iron Oxide Nanoparticles as T2 MR Imaging Contrast Agent for Detection of Breast Cancer (MCF-7) Cell, Avicenna Journal of Medical Biotechnology, 2017; 9(4): 181. magiran.com/p1749924
Pegah Moradi Khaniabadi, Daryoush Shahbazi, Gahrouei , Mohammad Suhaimi Jaafar, Amin Malik Shah Abdul Majid, Bita Moradi Khaniabadi, Saghar Shahbazi, Gahrouei, "Magnetic Iron Oxide Nanoparticles as T2 MR Imaging Contrast Agent for Detection of Breast Cancer (MCF-7) Cell", Avicenna Journal of Medical Biotechnology 9, no.4 (2017): 181. magiran.com/p1749924
Pegah Moradi Khaniabadi, Daryoush Shahbazi, Gahrouei , Mohammad Suhaimi Jaafar, Amin Malik Shah Abdul Majid, Bita Moradi Khaniabadi, Saghar Shahbazi, Gahrouei, (2017). 'Magnetic Iron Oxide Nanoparticles as T2 MR Imaging Contrast Agent for Detection of Breast Cancer (MCF-7) Cell', Avicenna Journal of Medical Biotechnology, 9(4), pp.181. magiran.com/p1749924
Pegah Moradi Khaniabadi; Daryoush Shahbazi; Gahrouei ; Mohammad Suhaimi Jaafar; Amin Malik Shah Abdul Majid; Bita Moradi Khaniabadi; Saghar Shahbazi; Gahrouei. "Magnetic Iron Oxide Nanoparticles as T2 MR Imaging Contrast Agent for Detection of Breast Cancer (MCF-7) Cell", Avicenna Journal of Medical Biotechnology, 9, 4, 2017, 181. magiran.com/p1749924
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال