ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید کتابچی، حسین موسایی، (1396). روش لاگرانژ بهبود یافته برای پیدا کردن جواب با کمترین نرم - 1 دستگاه معادلات قدر مطلق، مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی، 7(2)، 57-64. magiran.com/p1749934
Saeed Ketabchi, Hossein Moosaei, (2017). Augmented Lagrangian Method for Finding Minimum Norm Solution to the Absolute Value Equation, Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, 7(2), 57-64. magiran.com/p1749934
سعید کتابچی، حسین موسایی، روش لاگرانژ بهبود یافته برای پیدا کردن جواب با کمترین نرم - 1 دستگاه معادلات قدر مطلق. مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی، 1396؛ 7(2): 57-64. magiran.com/p1749934
Saeed Ketabchi, Hossein Moosaei, Augmented Lagrangian Method for Finding Minimum Norm Solution to the Absolute Value Equation, Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, 2017; 7(2): 57-64. magiran.com/p1749934
سعید کتابچی، حسین موسایی، "روش لاگرانژ بهبود یافته برای پیدا کردن جواب با کمترین نرم - 1 دستگاه معادلات قدر مطلق"، مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی 7، شماره 2 (1396): 57-64. magiran.com/p1749934
Saeed Ketabchi, Hossein Moosaei, "Augmented Lagrangian Method for Finding Minimum Norm Solution to the Absolute Value Equation", Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 7, no.2 (2017): 57-64. magiran.com/p1749934
سعید کتابچی، حسین موسایی، (1396). 'روش لاگرانژ بهبود یافته برای پیدا کردن جواب با کمترین نرم - 1 دستگاه معادلات قدر مطلق'، مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی، 7(2)، صص.57-64. magiran.com/p1749934
Saeed Ketabchi, Hossein Moosaei, (2017). 'Augmented Lagrangian Method for Finding Minimum Norm Solution to the Absolute Value Equation', Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, 7(2), pp.57-64. magiran.com/p1749934
سعید کتابچی؛ حسین موسایی. "روش لاگرانژ بهبود یافته برای پیدا کردن جواب با کمترین نرم - 1 دستگاه معادلات قدر مطلق". مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی، 7 ،2 ، 1396، 57-64. magiran.com/p1749934
Saeed Ketabchi; Hossein Moosaei. "Augmented Lagrangian Method for Finding Minimum Norm Solution to the Absolute Value Equation", Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, 7, 2, 2017, 57-64. magiran.com/p1749934
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال