ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه یگانه، رضا مختاری، سمیه فولادی، (1396). استفاده از یک روش GDL برای حل مساله منبع وارون از نوع معادله انتشار کسری - زمانی، مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی، 7(2)، 115-135. magiran.com/p1749938
Somayeh Yeganeh, Reza Mokhtari, Somayeh Fouladi, (2017). Using a LDG method for solving an inverse source problem of the time-fractional diffusion equation, Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, 7(2), 115-135. magiran.com/p1749938
سمیه یگانه، رضا مختاری، سمیه فولادی، استفاده از یک روش GDL برای حل مساله منبع وارون از نوع معادله انتشار کسری - زمانی. مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی، 1396؛ 7(2): 115-135. magiran.com/p1749938
Somayeh Yeganeh, Reza Mokhtari, Somayeh Fouladi, Using a LDG method for solving an inverse source problem of the time-fractional diffusion equation, Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, 2017; 7(2): 115-135. magiran.com/p1749938
سمیه یگانه، رضا مختاری، سمیه فولادی، "استفاده از یک روش GDL برای حل مساله منبع وارون از نوع معادله انتشار کسری - زمانی"، مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی 7، شماره 2 (1396): 115-135. magiran.com/p1749938
Somayeh Yeganeh, Reza Mokhtari, Somayeh Fouladi, "Using a LDG method for solving an inverse source problem of the time-fractional diffusion equation", Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 7, no.2 (2017): 115-135. magiran.com/p1749938
سمیه یگانه، رضا مختاری، سمیه فولادی، (1396). 'استفاده از یک روش GDL برای حل مساله منبع وارون از نوع معادله انتشار کسری - زمانی'، مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی، 7(2)، صص.115-135. magiran.com/p1749938
Somayeh Yeganeh, Reza Mokhtari, Somayeh Fouladi, (2017). 'Using a LDG method for solving an inverse source problem of the time-fractional diffusion equation', Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, 7(2), pp.115-135. magiran.com/p1749938
سمیه یگانه؛ رضا مختاری؛ سمیه فولادی. "استفاده از یک روش GDL برای حل مساله منبع وارون از نوع معادله انتشار کسری - زمانی". مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی، 7 ،2 ، 1396، 115-135. magiran.com/p1749938
Somayeh Yeganeh; Reza Mokhtari; Somayeh Fouladi. "Using a LDG method for solving an inverse source problem of the time-fractional diffusion equation", Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, 7, 2, 2017, 115-135. magiran.com/p1749938
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال