ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه فاضلی حق، نصیر عامل، احمد جهانگیری، (1396). سنگ شناسی، زمین شیمی و سنگ زایی سنگ های نوار آتشفشانی شمال تبریز (شمال باختری ایران)، نشریه پترولوژی، 8(30)، 15-30. magiran.com/p1750515
Mahdiyeh Fazelihagh, Nasir Amel, Ahmad Jahangiri, (2017). Petrology, geochemistry and petrogenesis of volcanic band rocks in North of Tabriz, NW Iran, Petrology, 8(30), 15-30. magiran.com/p1750515
مهدیه فاضلی حق، نصیر عامل، احمد جهانگیری، سنگ شناسی، زمین شیمی و سنگ زایی سنگ های نوار آتشفشانی شمال تبریز (شمال باختری ایران). نشریه پترولوژی، 1396؛ 8(30): 15-30. magiran.com/p1750515
Mahdiyeh Fazelihagh, Nasir Amel, Ahmad Jahangiri, Petrology, geochemistry and petrogenesis of volcanic band rocks in North of Tabriz, NW Iran, Petrology, 2017; 8(30): 15-30. magiran.com/p1750515
مهدیه فاضلی حق، نصیر عامل، احمد جهانگیری، "سنگ شناسی، زمین شیمی و سنگ زایی سنگ های نوار آتشفشانی شمال تبریز (شمال باختری ایران)"، نشریه پترولوژی 8، شماره 30 (1396): 15-30. magiran.com/p1750515
Mahdiyeh Fazelihagh, Nasir Amel, Ahmad Jahangiri, "Petrology, geochemistry and petrogenesis of volcanic band rocks in North of Tabriz, NW Iran", Petrology 8, no.30 (2017): 15-30. magiran.com/p1750515
مهدیه فاضلی حق، نصیر عامل، احمد جهانگیری، (1396). 'سنگ شناسی، زمین شیمی و سنگ زایی سنگ های نوار آتشفشانی شمال تبریز (شمال باختری ایران)'، نشریه پترولوژی، 8(30)، صص.15-30. magiran.com/p1750515
Mahdiyeh Fazelihagh, Nasir Amel, Ahmad Jahangiri, (2017). 'Petrology, geochemistry and petrogenesis of volcanic band rocks in North of Tabriz, NW Iran', Petrology, 8(30), pp.15-30. magiran.com/p1750515
مهدیه فاضلی حق؛ نصیر عامل؛ احمد جهانگیری. "سنگ شناسی، زمین شیمی و سنگ زایی سنگ های نوار آتشفشانی شمال تبریز (شمال باختری ایران)". نشریه پترولوژی، 8 ،30 ، 1396، 15-30. magiran.com/p1750515
Mahdiyeh Fazelihagh; Nasir Amel; Ahmad Jahangiri. "Petrology, geochemistry and petrogenesis of volcanic band rocks in North of Tabriz, NW Iran", Petrology, 8, 30, 2017, 15-30. magiran.com/p1750515
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال