ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود فیض، امین کهیاری حقیقت ، کوروش کهیاری حقیقت، (1396). نقش بهبود کیفیت خدمات در ارتقای عملکرد برند در بیمارستان های شهر تهران، مجله پیاورد سلامت، 11(2)، 53-65. magiran.com/p1750804
Davood Feiz, Amin Kohyari Haghighat , Koorosh Kohyari Haghighat, (2017). The Role of Quality Improvement of Services in Promoting Brand Performance in Tehran Hospitals, Payavard Salamat, 11(2), 53-65. magiran.com/p1750804
داود فیض، امین کهیاری حقیقت ، کوروش کهیاری حقیقت، نقش بهبود کیفیت خدمات در ارتقای عملکرد برند در بیمارستان های شهر تهران. مجله پیاورد سلامت، 1396؛ 11(2): 53-65. magiran.com/p1750804
Davood Feiz, Amin Kohyari Haghighat , Koorosh Kohyari Haghighat, The Role of Quality Improvement of Services in Promoting Brand Performance in Tehran Hospitals, Payavard Salamat, 2017; 11(2): 53-65. magiran.com/p1750804
داود فیض، امین کهیاری حقیقت ، کوروش کهیاری حقیقت، "نقش بهبود کیفیت خدمات در ارتقای عملکرد برند در بیمارستان های شهر تهران"، مجله پیاورد سلامت 11، شماره 2 (1396): 53-65. magiran.com/p1750804
Davood Feiz, Amin Kohyari Haghighat , Koorosh Kohyari Haghighat, "The Role of Quality Improvement of Services in Promoting Brand Performance in Tehran Hospitals", Payavard Salamat 11, no.2 (2017): 53-65. magiran.com/p1750804
داود فیض، امین کهیاری حقیقت ، کوروش کهیاری حقیقت، (1396). 'نقش بهبود کیفیت خدمات در ارتقای عملکرد برند در بیمارستان های شهر تهران'، مجله پیاورد سلامت، 11(2)، صص.53-65. magiran.com/p1750804
Davood Feiz, Amin Kohyari Haghighat , Koorosh Kohyari Haghighat, (2017). 'The Role of Quality Improvement of Services in Promoting Brand Performance in Tehran Hospitals', Payavard Salamat, 11(2), pp.53-65. magiran.com/p1750804
داود فیض؛ امین کهیاری حقیقت ؛ کوروش کهیاری حقیقت. "نقش بهبود کیفیت خدمات در ارتقای عملکرد برند در بیمارستان های شهر تهران". مجله پیاورد سلامت، 11 ،2 ، 1396، 53-65. magiran.com/p1750804
Davood Feiz; Amin Kohyari Haghighat ; Koorosh Kohyari Haghighat. "The Role of Quality Improvement of Services in Promoting Brand Performance in Tehran Hospitals", Payavard Salamat, 11, 2, 2017, 53-65. magiran.com/p1750804
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال