ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یلدا موسی زاده، مرتضی سلیمان زاده، شیرین نصرت نژاد، (1396). بررسی میزان و علل کسورات پرونده های بستری تحت پوشش بیمه سلامت ایران: مطالعه موردی یک بیمارستان آموزشی درمانی شهر تبریز، مجله تصویر سلامت، 8(2)، 119. magiran.com/p1751051
Yalda Mousazadeh, Morteza Soleymanzadeh, Shirin Nosratnejad, (2017). Exploring the Rate and Causes of Inpatient Records Deductions Covered by Iran Health Insurance: The Case of a Public Hospital in Tabriz, Depiction of Health, 8(2), 119. magiran.com/p1751051
یلدا موسی زاده، مرتضی سلیمان زاده، شیرین نصرت نژاد، بررسی میزان و علل کسورات پرونده های بستری تحت پوشش بیمه سلامت ایران: مطالعه موردی یک بیمارستان آموزشی درمانی شهر تبریز. مجله تصویر سلامت، 1396؛ 8(2): 119. magiran.com/p1751051
Yalda Mousazadeh, Morteza Soleymanzadeh, Shirin Nosratnejad, Exploring the Rate and Causes of Inpatient Records Deductions Covered by Iran Health Insurance: The Case of a Public Hospital in Tabriz, Depiction of Health, 2017; 8(2): 119. magiran.com/p1751051
یلدا موسی زاده، مرتضی سلیمان زاده، شیرین نصرت نژاد، "بررسی میزان و علل کسورات پرونده های بستری تحت پوشش بیمه سلامت ایران: مطالعه موردی یک بیمارستان آموزشی درمانی شهر تبریز"، مجله تصویر سلامت 8، شماره 2 (1396): 119. magiran.com/p1751051
Yalda Mousazadeh, Morteza Soleymanzadeh, Shirin Nosratnejad, "Exploring the Rate and Causes of Inpatient Records Deductions Covered by Iran Health Insurance: The Case of a Public Hospital in Tabriz", Depiction of Health 8, no.2 (2017): 119. magiran.com/p1751051
یلدا موسی زاده، مرتضی سلیمان زاده، شیرین نصرت نژاد، (1396). 'بررسی میزان و علل کسورات پرونده های بستری تحت پوشش بیمه سلامت ایران: مطالعه موردی یک بیمارستان آموزشی درمانی شهر تبریز'، مجله تصویر سلامت، 8(2)، صص.119. magiran.com/p1751051
Yalda Mousazadeh, Morteza Soleymanzadeh, Shirin Nosratnejad, (2017). 'Exploring the Rate and Causes of Inpatient Records Deductions Covered by Iran Health Insurance: The Case of a Public Hospital in Tabriz', Depiction of Health, 8(2), pp.119. magiran.com/p1751051
یلدا موسی زاده؛ مرتضی سلیمان زاده؛ شیرین نصرت نژاد. "بررسی میزان و علل کسورات پرونده های بستری تحت پوشش بیمه سلامت ایران: مطالعه موردی یک بیمارستان آموزشی درمانی شهر تبریز". مجله تصویر سلامت، 8 ،2 ، 1396، 119. magiran.com/p1751051
Yalda Mousazadeh; Morteza Soleymanzadeh; Shirin Nosratnejad. "Exploring the Rate and Causes of Inpatient Records Deductions Covered by Iran Health Insurance: The Case of a Public Hospital in Tabriz", Depiction of Health, 8, 2, 2017, 119. magiran.com/p1751051
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال