ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم زرنشان ، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی، (1396). اثر تمرینات هوازی منظم بر سطح سرمی اینترلوکین 4 و ایمونوگلوبین E زنان مبتلا به آسم دارای اضافه وزن و چاق، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(8)، 73-82. magiran.com/p1751258
Azam Zarneshan , Mohammadreza Zolfaghari, Mahdia Gholamnejad, Mehdi Yousefi, (2017). Effect of Regular Aerobic Exercise on Serum Levels of IL-4 and IgE in Overweight and Obese Asthmatic Women, Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(8), 73-82. magiran.com/p1751258
اعظم زرنشان ، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی، اثر تمرینات هوازی منظم بر سطح سرمی اینترلوکین 4 و ایمونوگلوبین E زنان مبتلا به آسم دارای اضافه وزن و چاق. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(8): 73-82. magiran.com/p1751258
Azam Zarneshan , Mohammadreza Zolfaghari, Mahdia Gholamnejad, Mehdi Yousefi, Effect of Regular Aerobic Exercise on Serum Levels of IL-4 and IgE in Overweight and Obese Asthmatic Women, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 20(8): 73-82. magiran.com/p1751258
اعظم زرنشان ، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی، "اثر تمرینات هوازی منظم بر سطح سرمی اینترلوکین 4 و ایمونوگلوبین E زنان مبتلا به آسم دارای اضافه وزن و چاق"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 8 (1396): 73-82. magiran.com/p1751258
Azam Zarneshan , Mohammadreza Zolfaghari, Mahdia Gholamnejad, Mehdi Yousefi, "Effect of Regular Aerobic Exercise on Serum Levels of IL-4 and IgE in Overweight and Obese Asthmatic Women", Journal of Arak University of Medical Sciences 20, no.8 (2017): 73-82. magiran.com/p1751258
اعظم زرنشان ، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی، (1396). 'اثر تمرینات هوازی منظم بر سطح سرمی اینترلوکین 4 و ایمونوگلوبین E زنان مبتلا به آسم دارای اضافه وزن و چاق'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(8)، صص.73-82. magiran.com/p1751258
Azam Zarneshan , Mohammadreza Zolfaghari, Mahdia Gholamnejad, Mehdi Yousefi, (2017). 'Effect of Regular Aerobic Exercise on Serum Levels of IL-4 and IgE in Overweight and Obese Asthmatic Women', Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(8), pp.73-82. magiran.com/p1751258
اعظم زرنشان ؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ مهدیا غلام نژاد؛ مهدی یوسفی. "اثر تمرینات هوازی منظم بر سطح سرمی اینترلوکین 4 و ایمونوگلوبین E زنان مبتلا به آسم دارای اضافه وزن و چاق". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،8 ، 1396، 73-82. magiran.com/p1751258
Azam Zarneshan ; Mohammadreza Zolfaghari; Mahdia Gholamnejad; Mehdi Yousefi. "Effect of Regular Aerobic Exercise on Serum Levels of IL-4 and IgE in Overweight and Obese Asthmatic Women", Journal of Arak University of Medical Sciences, 20, 8, 2017, 73-82. magiran.com/p1751258
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال