ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کوروش احمدی، ذبیح الله طالشی، ابوالفضل جوکار، محسن پوریعقوبی، فاطمه بیات، لیلی حاجی مقصودی، محمدرضا مقصودی ، (1396). تاثیر آموزش برنامه مراقبت های پیشرفته حیاتی در بیماران ترومایی، بر عملکرد پرستاران بر روی بیمارشبیه ساز تروما، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 6(3)، 173-178. magiran.com/p1751326
Koorosh Ahmadi, Zabihollah Taleshi, Abolfazl Jokar, Mohsen Pouryaghub, Fateme Bayaat, Leyla Haji Maghsoudi, Mohammad Reza Maghsoudi , (2017). Effect of Advanced Trauma Life Support (ATLS) Program on Nurse's Performance in Simulated Trauma Model, Alborz University Medical Journal, 6(3), 173-178. magiran.com/p1751326
کوروش احمدی، ذبیح الله طالشی، ابوالفضل جوکار، محسن پوریعقوبی، فاطمه بیات، لیلی حاجی مقصودی، محمدرضا مقصودی ، تاثیر آموزش برنامه مراقبت های پیشرفته حیاتی در بیماران ترومایی، بر عملکرد پرستاران بر روی بیمارشبیه ساز تروما. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1396؛ 6(3): 173-178. magiran.com/p1751326
Koorosh Ahmadi, Zabihollah Taleshi, Abolfazl Jokar, Mohsen Pouryaghub, Fateme Bayaat, Leyla Haji Maghsoudi, Mohammad Reza Maghsoudi , Effect of Advanced Trauma Life Support (ATLS) Program on Nurse's Performance in Simulated Trauma Model, Alborz University Medical Journal, 2017; 6(3): 173-178. magiran.com/p1751326
کوروش احمدی، ذبیح الله طالشی، ابوالفضل جوکار، محسن پوریعقوبی، فاطمه بیات، لیلی حاجی مقصودی، محمدرضا مقصودی ، "تاثیر آموزش برنامه مراقبت های پیشرفته حیاتی در بیماران ترومایی، بر عملکرد پرستاران بر روی بیمارشبیه ساز تروما"، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 6، شماره 3 (1396): 173-178. magiran.com/p1751326
Koorosh Ahmadi, Zabihollah Taleshi, Abolfazl Jokar, Mohsen Pouryaghub, Fateme Bayaat, Leyla Haji Maghsoudi, Mohammad Reza Maghsoudi , "Effect of Advanced Trauma Life Support (ATLS) Program on Nurse's Performance in Simulated Trauma Model", Alborz University Medical Journal 6, no.3 (2017): 173-178. magiran.com/p1751326
کوروش احمدی، ذبیح الله طالشی، ابوالفضل جوکار، محسن پوریعقوبی، فاطمه بیات، لیلی حاجی مقصودی، محمدرضا مقصودی ، (1396). 'تاثیر آموزش برنامه مراقبت های پیشرفته حیاتی در بیماران ترومایی، بر عملکرد پرستاران بر روی بیمارشبیه ساز تروما'، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 6(3)، صص.173-178. magiran.com/p1751326
Koorosh Ahmadi, Zabihollah Taleshi, Abolfazl Jokar, Mohsen Pouryaghub, Fateme Bayaat, Leyla Haji Maghsoudi, Mohammad Reza Maghsoudi , (2017). 'Effect of Advanced Trauma Life Support (ATLS) Program on Nurse's Performance in Simulated Trauma Model', Alborz University Medical Journal, 6(3), pp.173-178. magiran.com/p1751326
کوروش احمدی؛ ذبیح الله طالشی؛ ابوالفضل جوکار؛ محسن پوریعقوبی؛ فاطمه بیات؛ لیلی حاجی مقصودی؛ محمدرضا مقصودی . "تاثیر آموزش برنامه مراقبت های پیشرفته حیاتی در بیماران ترومایی، بر عملکرد پرستاران بر روی بیمارشبیه ساز تروما". نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 6 ،3 ، 1396، 173-178. magiran.com/p1751326
Koorosh Ahmadi; Zabihollah Taleshi; Abolfazl Jokar; Mohsen Pouryaghub; Fateme Bayaat; Leyla Haji Maghsoudi; Mohammad Reza Maghsoudi . "Effect of Advanced Trauma Life Support (ATLS) Program on Nurse's Performance in Simulated Trauma Model", Alborz University Medical Journal, 6, 3, 2017, 173-178. magiran.com/p1751326
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال