ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی علیپور ، محمدرضا بی همتا، ولی الله محمدی، سیدعلی پیغمبری، (1396). ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در توده های بومی و ارقام زراعی گندم های ایرانی، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9(22)، 168-177. magiran.com/p1751455
Hadi Ali Pour , Mohammad Reza Bihamta, Valiollah Mohammadi, Seyed Ali Peyghmbari, (2017). Evaluation of Genetic Variability of Agronomic Traits in Iranian Wheat Landraces and Cultivars, Journal of Crop Breeding, 9(22), 168-177. magiran.com/p1751455
هادی علیپور ، محمدرضا بی همتا، ولی الله محمدی، سیدعلی پیغمبری، ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در توده های بومی و ارقام زراعی گندم های ایرانی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1396؛ 9(22): 168-177. magiran.com/p1751455
Hadi Ali Pour , Mohammad Reza Bihamta, Valiollah Mohammadi, Seyed Ali Peyghmbari, Evaluation of Genetic Variability of Agronomic Traits in Iranian Wheat Landraces and Cultivars, Journal of Crop Breeding, 2017; 9(22): 168-177. magiran.com/p1751455
هادی علیپور ، محمدرضا بی همتا، ولی الله محمدی، سیدعلی پیغمبری، "ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در توده های بومی و ارقام زراعی گندم های ایرانی"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 9، شماره 22 (1396): 168-177. magiran.com/p1751455
Hadi Ali Pour , Mohammad Reza Bihamta, Valiollah Mohammadi, Seyed Ali Peyghmbari, "Evaluation of Genetic Variability of Agronomic Traits in Iranian Wheat Landraces and Cultivars", Journal of Crop Breeding 9, no.22 (2017): 168-177. magiran.com/p1751455
هادی علیپور ، محمدرضا بی همتا، ولی الله محمدی، سیدعلی پیغمبری، (1396). 'ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در توده های بومی و ارقام زراعی گندم های ایرانی'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9(22)، صص.168-177. magiran.com/p1751455
Hadi Ali Pour , Mohammad Reza Bihamta, Valiollah Mohammadi, Seyed Ali Peyghmbari, (2017). 'Evaluation of Genetic Variability of Agronomic Traits in Iranian Wheat Landraces and Cultivars', Journal of Crop Breeding, 9(22), pp.168-177. magiran.com/p1751455
هادی علیپور ؛ محمدرضا بی همتا؛ ولی الله محمدی؛ سیدعلی پیغمبری. "ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در توده های بومی و ارقام زراعی گندم های ایرانی". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9 ،22 ، 1396، 168-177. magiran.com/p1751455
Hadi Ali Pour ; Mohammad Reza Bihamta; Valiollah Mohammadi; Seyed Ali Peyghmbari. "Evaluation of Genetic Variability of Agronomic Traits in Iranian Wheat Landraces and Cultivars", Journal of Crop Breeding, 9, 22, 2017, 168-177. magiran.com/p1751455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال