ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مرادی، رجب چوگان، (1396). تجزیه و تحلیل گرافیکی صفات وابسته به عملکرد دانه در ذرت (.Zea mays L) با استفاده از تجزیه دای آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9(22)، 149-157. magiran.com/p1751457
Mohammad Moradi , Rajab Choukan, (2017). Graphical Analysis for Grain Yield Related Traits in Maize (Zea mays L.) using Diallel Crosses under Normal and Water Stress Conditions, Journal of Crop Breeding, 9(22), 149-157. magiran.com/p1751457
محمد مرادی، رجب چوگان، تجزیه و تحلیل گرافیکی صفات وابسته به عملکرد دانه در ذرت (.Zea mays L) با استفاده از تجزیه دای آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1396؛ 9(22): 149-157. magiran.com/p1751457
Mohammad Moradi , Rajab Choukan, Graphical Analysis for Grain Yield Related Traits in Maize (Zea mays L.) using Diallel Crosses under Normal and Water Stress Conditions, Journal of Crop Breeding, 2017; 9(22): 149-157. magiran.com/p1751457
محمد مرادی، رجب چوگان، "تجزیه و تحلیل گرافیکی صفات وابسته به عملکرد دانه در ذرت (.Zea mays L) با استفاده از تجزیه دای آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 9، شماره 22 (1396): 149-157. magiran.com/p1751457
Mohammad Moradi , Rajab Choukan, "Graphical Analysis for Grain Yield Related Traits in Maize (Zea mays L.) using Diallel Crosses under Normal and Water Stress Conditions", Journal of Crop Breeding 9, no.22 (2017): 149-157. magiran.com/p1751457
محمد مرادی، رجب چوگان، (1396). 'تجزیه و تحلیل گرافیکی صفات وابسته به عملکرد دانه در ذرت (.Zea mays L) با استفاده از تجزیه دای آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9(22)، صص.149-157. magiran.com/p1751457
Mohammad Moradi , Rajab Choukan, (2017). 'Graphical Analysis for Grain Yield Related Traits in Maize (Zea mays L.) using Diallel Crosses under Normal and Water Stress Conditions', Journal of Crop Breeding, 9(22), pp.149-157. magiran.com/p1751457
محمد مرادی؛ رجب چوگان. "تجزیه و تحلیل گرافیکی صفات وابسته به عملکرد دانه در ذرت (.Zea mays L) با استفاده از تجزیه دای آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9 ،22 ، 1396، 149-157. magiran.com/p1751457
Mohammad Moradi ; Rajab Choukan. "Graphical Analysis for Grain Yield Related Traits in Maize (Zea mays L.) using Diallel Crosses under Normal and Water Stress Conditions", Journal of Crop Breeding, 9, 22, 2017, 149-157. magiran.com/p1751457
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال