ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا رضایی کلیدبری، محمد طالقانی، سیده فاطمه علوی فومنی، (1396). تاثیر تجانس و شخصیت برند بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: مقایسه برندهای گوشی همراه ایرانی و چینی)، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(32)، 317-336. magiran.com/p1751849
Hamid Reza Rezaee Kelidbari, Mohammad Taleghani Taleghani, Seyedeh Fatemeh Alavi Foumani , (2017). A Comparative Study of Self-congruity and Brand Personality on Customer Loyalty (Case study: Comparing Iranian Mobile Phone Brands and Chinese Mobile Phone Brands), Quarterly Journal of Business Management, 9(32), 317-336. magiran.com/p1751849
حمیدرضا رضایی کلیدبری، محمد طالقانی، سیده فاطمه علوی فومنی، تاثیر تجانس و شخصیت برند بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: مقایسه برندهای گوشی همراه ایرانی و چینی). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 1396؛ 9(32): 317-336. magiran.com/p1751849
Hamid Reza Rezaee Kelidbari, Mohammad Taleghani Taleghani, Seyedeh Fatemeh Alavi Foumani , A Comparative Study of Self-congruity and Brand Personality on Customer Loyalty (Case study: Comparing Iranian Mobile Phone Brands and Chinese Mobile Phone Brands), Quarterly Journal of Business Management, 2017; 9(32): 317-336. magiran.com/p1751849
حمیدرضا رضایی کلیدبری، محمد طالقانی، سیده فاطمه علوی فومنی، "تاثیر تجانس و شخصیت برند بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: مقایسه برندهای گوشی همراه ایرانی و چینی)"، فصلنامه مدیریت بازرگانی 9، شماره 32 (1396): 317-336. magiran.com/p1751849
Hamid Reza Rezaee Kelidbari, Mohammad Taleghani Taleghani, Seyedeh Fatemeh Alavi Foumani , "A Comparative Study of Self-congruity and Brand Personality on Customer Loyalty (Case study: Comparing Iranian Mobile Phone Brands and Chinese Mobile Phone Brands)", Quarterly Journal of Business Management 9, no.32 (2017): 317-336. magiran.com/p1751849
حمیدرضا رضایی کلیدبری، محمد طالقانی، سیده فاطمه علوی فومنی، (1396). 'تاثیر تجانس و شخصیت برند بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: مقایسه برندهای گوشی همراه ایرانی و چینی)'، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(32)، صص.317-336. magiran.com/p1751849
Hamid Reza Rezaee Kelidbari, Mohammad Taleghani Taleghani, Seyedeh Fatemeh Alavi Foumani , (2017). 'A Comparative Study of Self-congruity and Brand Personality on Customer Loyalty (Case study: Comparing Iranian Mobile Phone Brands and Chinese Mobile Phone Brands)', Quarterly Journal of Business Management, 9(32), pp.317-336. magiran.com/p1751849
حمیدرضا رضایی کلیدبری؛ محمد طالقانی؛ سیده فاطمه علوی فومنی. "تاثیر تجانس و شخصیت برند بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: مقایسه برندهای گوشی همراه ایرانی و چینی)". فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9 ،32 ، 1396، 317-336. magiran.com/p1751849
Hamid Reza Rezaee Kelidbari; Mohammad Taleghani Taleghani; Seyedeh Fatemeh Alavi Foumani . "A Comparative Study of Self-congruity and Brand Personality on Customer Loyalty (Case study: Comparing Iranian Mobile Phone Brands and Chinese Mobile Phone Brands)", Quarterly Journal of Business Management, 9, 32, 2017, 317-336. magiran.com/p1751849
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال