ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان زارعی، عزیز رضاپور، سیما مرزبان، پیام طبرسی، وحید بای ، (1396). بررسی الگوی مصرف منابع و خدمات در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان آزادشهر؛ 94-1392، مجله زیست پزشکی جرجانی، 5(1)، 66-76. magiran.com/p1751944
Dr Ehsan Zarei, Dr Aziz Rezapoor, Dr Sima Marzban, Dr Payam Tabarsi, Vahid Bay, (2017). A survey on resource and service utilization pattern for patients with smear-positive pulmonary tuberculosis in Azadshahr district; 2013-2015, Jorjani Biomedicine Journal, 5(1), 66-76. magiran.com/p1751944
احسان زارعی، عزیز رضاپور، سیما مرزبان، پیام طبرسی، وحید بای ، بررسی الگوی مصرف منابع و خدمات در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان آزادشهر؛ 94-1392. مجله زیست پزشکی جرجانی، 1396؛ 5(1): 66-76. magiran.com/p1751944
Dr Ehsan Zarei, Dr Aziz Rezapoor, Dr Sima Marzban, Dr Payam Tabarsi, Vahid Bay, A survey on resource and service utilization pattern for patients with smear-positive pulmonary tuberculosis in Azadshahr district; 2013-2015, Jorjani Biomedicine Journal, 2017; 5(1): 66-76. magiran.com/p1751944
احسان زارعی، عزیز رضاپور، سیما مرزبان، پیام طبرسی، وحید بای ، "بررسی الگوی مصرف منابع و خدمات در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان آزادشهر؛ 94-1392"، مجله زیست پزشکی جرجانی 5، شماره 1 (1396): 66-76. magiran.com/p1751944
Dr Ehsan Zarei, Dr Aziz Rezapoor, Dr Sima Marzban, Dr Payam Tabarsi, Vahid Bay, "A survey on resource and service utilization pattern for patients with smear-positive pulmonary tuberculosis in Azadshahr district; 2013-2015", Jorjani Biomedicine Journal 5, no.1 (2017): 66-76. magiran.com/p1751944
احسان زارعی، عزیز رضاپور، سیما مرزبان، پیام طبرسی، وحید بای ، (1396). 'بررسی الگوی مصرف منابع و خدمات در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان آزادشهر؛ 94-1392'، مجله زیست پزشکی جرجانی، 5(1)، صص.66-76. magiran.com/p1751944
Dr Ehsan Zarei, Dr Aziz Rezapoor, Dr Sima Marzban, Dr Payam Tabarsi, Vahid Bay, (2017). 'A survey on resource and service utilization pattern for patients with smear-positive pulmonary tuberculosis in Azadshahr district; 2013-2015', Jorjani Biomedicine Journal, 5(1), pp.66-76. magiran.com/p1751944
احسان زارعی؛ عزیز رضاپور؛ سیما مرزبان؛ پیام طبرسی؛ وحید بای . "بررسی الگوی مصرف منابع و خدمات در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان آزادشهر؛ 94-1392". مجله زیست پزشکی جرجانی، 5 ،1 ، 1396، 66-76. magiran.com/p1751944
Dr Ehsan Zarei; Dr Aziz Rezapoor; Dr Sima Marzban; Dr Payam Tabarsi; Vahid Bay. "A survey on resource and service utilization pattern for patients with smear-positive pulmonary tuberculosis in Azadshahr district; 2013-2015", Jorjani Biomedicine Journal, 5, 1, 2017, 66-76. magiran.com/p1751944
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال