ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر زنگنه، فرامرز خداییان، سید هادی رضوی، محمدرضا نقوی، (1396). بهینه سازی شرایط محیطی تولید بیوپلیمر کفیران توسط Lactobacillus kefiranofaciens با استفاده از روش سطح پاسخ، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 48(3)، 329-336. magiran.com/p1752051
Sahar Zanganeh, Faramarz Khodaieyan , Seyeid Hadi Razavi, Mohammad Reza Naghavi, (2017). Optimization of environmental conditions for Kefiran production of Lactobacillus kefiranofaciens by Response Surface Methodology, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 48(3), 329-336. magiran.com/p1752051
سحر زنگنه، فرامرز خداییان، سید هادی رضوی، محمدرضا نقوی، بهینه سازی شرایط محیطی تولید بیوپلیمر کفیران توسط Lactobacillus kefiranofaciens با استفاده از روش سطح پاسخ. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1396؛ 48(3): 329-336. magiran.com/p1752051
Sahar Zanganeh, Faramarz Khodaieyan , Seyeid Hadi Razavi, Mohammad Reza Naghavi, Optimization of environmental conditions for Kefiran production of Lactobacillus kefiranofaciens by Response Surface Methodology, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2017; 48(3): 329-336. magiran.com/p1752051
سحر زنگنه، فرامرز خداییان، سید هادی رضوی، محمدرضا نقوی، "بهینه سازی شرایط محیطی تولید بیوپلیمر کفیران توسط Lactobacillus kefiranofaciens با استفاده از روش سطح پاسخ"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 48، شماره 3 (1396): 329-336. magiran.com/p1752051
Sahar Zanganeh, Faramarz Khodaieyan , Seyeid Hadi Razavi, Mohammad Reza Naghavi, "Optimization of environmental conditions for Kefiran production of Lactobacillus kefiranofaciens by Response Surface Methodology", Iranian Journal of Biosystems Engineering 48, no.3 (2017): 329-336. magiran.com/p1752051
سحر زنگنه، فرامرز خداییان، سید هادی رضوی، محمدرضا نقوی، (1396). 'بهینه سازی شرایط محیطی تولید بیوپلیمر کفیران توسط Lactobacillus kefiranofaciens با استفاده از روش سطح پاسخ'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 48(3)، صص.329-336. magiran.com/p1752051
Sahar Zanganeh, Faramarz Khodaieyan , Seyeid Hadi Razavi, Mohammad Reza Naghavi, (2017). 'Optimization of environmental conditions for Kefiran production of Lactobacillus kefiranofaciens by Response Surface Methodology', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 48(3), pp.329-336. magiran.com/p1752051
سحر زنگنه؛ فرامرز خداییان؛ سید هادی رضوی؛ محمدرضا نقوی. "بهینه سازی شرایط محیطی تولید بیوپلیمر کفیران توسط Lactobacillus kefiranofaciens با استفاده از روش سطح پاسخ". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 48 ،3 ، 1396، 329-336. magiran.com/p1752051
Sahar Zanganeh; Faramarz Khodaieyan ; Seyeid Hadi Razavi; Mohammad Reza Naghavi. "Optimization of environmental conditions for Kefiran production of Lactobacillus kefiranofaciens by Response Surface Methodology", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 48, 3, 2017, 329-336. magiran.com/p1752051
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال