ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیرا میرزایی، فرامرز خداییان، محمد جوان نیکخواه، (1396). بهینه سازی تولید بیوپلیمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از ضایعات انار، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 48(3)، 319-327. magiran.com/p1752052
Homaira Mirzaee, Faramarz Khodaiyan , Mohammad Javan Nikkhah, (2017). Optimization of pullulan production from pomegranate waste by A.pullulans, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 48(3), 319-327. magiran.com/p1752052
حمیرا میرزایی، فرامرز خداییان، محمد جوان نیکخواه، بهینه سازی تولید بیوپلیمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از ضایعات انار. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1396؛ 48(3): 319-327. magiran.com/p1752052
Homaira Mirzaee, Faramarz Khodaiyan , Mohammad Javan Nikkhah, Optimization of pullulan production from pomegranate waste by A.pullulans, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2017; 48(3): 319-327. magiran.com/p1752052
حمیرا میرزایی، فرامرز خداییان، محمد جوان نیکخواه، "بهینه سازی تولید بیوپلیمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از ضایعات انار"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 48، شماره 3 (1396): 319-327. magiran.com/p1752052
Homaira Mirzaee, Faramarz Khodaiyan , Mohammad Javan Nikkhah, "Optimization of pullulan production from pomegranate waste by A.pullulans", Iranian Journal of Biosystems Engineering 48, no.3 (2017): 319-327. magiran.com/p1752052
حمیرا میرزایی، فرامرز خداییان، محمد جوان نیکخواه، (1396). 'بهینه سازی تولید بیوپلیمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از ضایعات انار'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 48(3)، صص.319-327. magiran.com/p1752052
Homaira Mirzaee, Faramarz Khodaiyan , Mohammad Javan Nikkhah, (2017). 'Optimization of pullulan production from pomegranate waste by A.pullulans', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 48(3), pp.319-327. magiran.com/p1752052
حمیرا میرزایی؛ فرامرز خداییان؛ محمد جوان نیکخواه. "بهینه سازی تولید بیوپلیمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از ضایعات انار". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 48 ،3 ، 1396، 319-327. magiran.com/p1752052
Homaira Mirzaee; Faramarz Khodaiyan ; Mohammad Javan Nikkhah. "Optimization of pullulan production from pomegranate waste by A.pullulans", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 48, 3, 2017, 319-327. magiran.com/p1752052
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال