ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ضیاء مرتضوی، (1396). طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن، فصلنامه فقه، 22(86)، 7-32. magiran.com/p1752122
Sayyed Ziya Mortazavi , (2017). Bringing an action versus the Islamic state and governor and jurisdiction of trial court over it, Journal of fiqh, 22(86), 7-32. magiran.com/p1752122
سید ضیاء مرتضوی، طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن. فصلنامه فقه، 1396؛ 22(86): 7-32. magiran.com/p1752122
Sayyed Ziya Mortazavi , Bringing an action versus the Islamic state and governor and jurisdiction of trial court over it, Journal of fiqh, 2017; 22(86): 7-32. magiran.com/p1752122
سید ضیاء مرتضوی، "طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن"، فصلنامه فقه 22، شماره 86 (1396): 7-32. magiran.com/p1752122
Sayyed Ziya Mortazavi , "Bringing an action versus the Islamic state and governor and jurisdiction of trial court over it", Journal of fiqh 22, no.86 (2017): 7-32. magiran.com/p1752122
سید ضیاء مرتضوی، (1396). 'طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن'، فصلنامه فقه، 22(86)، صص.7-32. magiran.com/p1752122
Sayyed Ziya Mortazavi , (2017). 'Bringing an action versus the Islamic state and governor and jurisdiction of trial court over it', Journal of fiqh, 22(86), pp.7-32. magiran.com/p1752122
سید ضیاء مرتضوی. "طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن". فصلنامه فقه، 22 ،86 ، 1396، 7-32. magiran.com/p1752122
Sayyed Ziya Mortazavi . "Bringing an action versus the Islamic state and governor and jurisdiction of trial court over it", Journal of fiqh, 22, 86, 2017, 7-32. magiran.com/p1752122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال