ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی حسین نژادی، علیرضا ایرج پور، (1396). ارائه مدل ترکیبی چند هدفه دوسطحی برای مساله مدیریت موجودی یک فروشنده و چند خرده فروش با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه مبتنی بر پارتو، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 29، 63-74. magiran.com/p1752139
Mostafa Hoseinnezhadi , Alireza Irajpur, (2017). A Two-echelon Multi-objective Hybrid Model for Single-Vendor Multiple-Retailer Vendor Management Inventory Problem by using Two Pareto-based Multi-objective Meta-heuristic Algorithms, Journal of Development Evolution Management, 29, 63-74. magiran.com/p1752139
مصطفی حسین نژادی، علیرضا ایرج پور، ارائه مدل ترکیبی چند هدفه دوسطحی برای مساله مدیریت موجودی یک فروشنده و چند خرده فروش با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه مبتنی بر پارتو. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1396؛ 29: 63-74. magiran.com/p1752139
Mostafa Hoseinnezhadi , Alireza Irajpur, A Two-echelon Multi-objective Hybrid Model for Single-Vendor Multiple-Retailer Vendor Management Inventory Problem by using Two Pareto-based Multi-objective Meta-heuristic Algorithms, Journal of Development Evolution Management, 2017; 29: 63-74. magiran.com/p1752139
مصطفی حسین نژادی، علیرضا ایرج پور، "ارائه مدل ترکیبی چند هدفه دوسطحی برای مساله مدیریت موجودی یک فروشنده و چند خرده فروش با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه مبتنی بر پارتو"، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ،29 (1396): 63-74. magiran.com/p1752139
Mostafa Hoseinnezhadi , Alireza Irajpur, "A Two-echelon Multi-objective Hybrid Model for Single-Vendor Multiple-Retailer Vendor Management Inventory Problem by using Two Pareto-based Multi-objective Meta-heuristic Algorithms", Journal of Development Evolution Management no. 29 (2017): 63-74. magiran.com/p1752139
مصطفی حسین نژادی، علیرضا ایرج پور، (1396). 'ارائه مدل ترکیبی چند هدفه دوسطحی برای مساله مدیریت موجودی یک فروشنده و چند خرده فروش با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه مبتنی بر پارتو'، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 29، صص.63-74. magiran.com/p1752139
Mostafa Hoseinnezhadi , Alireza Irajpur, (2017). 'A Two-echelon Multi-objective Hybrid Model for Single-Vendor Multiple-Retailer Vendor Management Inventory Problem by using Two Pareto-based Multi-objective Meta-heuristic Algorithms', Journal of Development Evolution Management, 29, pp.63-74. magiran.com/p1752139
مصطفی حسین نژادی؛ علیرضا ایرج پور. "ارائه مدل ترکیبی چند هدفه دوسطحی برای مساله مدیریت موجودی یک فروشنده و چند خرده فروش با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه مبتنی بر پارتو". فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 29 ، 1396، 63-74. magiran.com/p1752139
Mostafa Hoseinnezhadi ; Alireza Irajpur. "A Two-echelon Multi-objective Hybrid Model for Single-Vendor Multiple-Retailer Vendor Management Inventory Problem by using Two Pareto-based Multi-objective Meta-heuristic Algorithms", Journal of Development Evolution Management, 29, 2017, 63-74. magiran.com/p1752139
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال