ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا غیاث آبادی فراهانی، منصور وثوقی، مصطفی ازکیا، (1396). بررسی رابطه تجددگرایی و ویژگی های اخلاقی در بین60 کشور جهان تحلیل ثانویه موج ششم پیمایش ارزشهای جهانی، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 8(2)، 137-165. magiran.com/p1752863
Reza Ghiasabadi , Mansoor Voosooqi, Mostafa Azkia, (2017). The Relationship between Modernism and Morality &second analysis of World Values Survey in 60 country, , 8(2), 137-165. magiran.com/p1752863
رضا غیاث آبادی فراهانی، منصور وثوقی، مصطفی ازکیا، بررسی رابطه تجددگرایی و ویژگی های اخلاقی در بین60 کشور جهان تحلیل ثانویه موج ششم پیمایش ارزشهای جهانی. فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 1396؛ 8(2): 137-165. magiran.com/p1752863
Reza Ghiasabadi , Mansoor Voosooqi, Mostafa Azkia, The Relationship between Modernism and Morality &second analysis of World Values Survey in 60 country, , 2017; 8(2): 137-165. magiran.com/p1752863
رضا غیاث آبادی فراهانی، منصور وثوقی، مصطفی ازکیا، "بررسی رابطه تجددگرایی و ویژگی های اخلاقی در بین60 کشور جهان تحلیل ثانویه موج ششم پیمایش ارزشهای جهانی"، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 8، شماره 2 (1396): 137-165. magiran.com/p1752863
Reza Ghiasabadi , Mansoor Voosooqi, Mostafa Azkia, "The Relationship between Modernism and Morality &second analysis of World Values Survey in 60 country", 8, no.2 (2017): 137-165. magiran.com/p1752863
رضا غیاث آبادی فراهانی، منصور وثوقی، مصطفی ازکیا، (1396). 'بررسی رابطه تجددگرایی و ویژگی های اخلاقی در بین60 کشور جهان تحلیل ثانویه موج ششم پیمایش ارزشهای جهانی'، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 8(2)، صص.137-165. magiran.com/p1752863
Reza Ghiasabadi , Mansoor Voosooqi, Mostafa Azkia, (2017). 'The Relationship between Modernism and Morality &second analysis of World Values Survey in 60 country', , 8(2), pp.137-165. magiran.com/p1752863
رضا غیاث آبادی فراهانی؛ منصور وثوقی؛ مصطفی ازکیا. "بررسی رابطه تجددگرایی و ویژگی های اخلاقی در بین60 کشور جهان تحلیل ثانویه موج ششم پیمایش ارزشهای جهانی". فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 8 ،2 ، 1396، 137-165. magiran.com/p1752863
Reza Ghiasabadi ; Mansoor Voosooqi; Mostafa Azkia. "The Relationship between Modernism and Morality &second analysis of World Values Survey in 60 country", , 8, 2, 2017, 137-165. magiran.com/p1752863
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال