ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدایت الله اعتمادزاده، ابراهیم امیریان ، (1395). بررسی دیدگاه تربیتی شهدای جنگ تحمیلی استان کرمانشاه به استناد وصیت نامه آنها، نشریه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 6(14)، 197-235. magiran.com/p1753113
Ebrahim Amiriyan , (2017). The Survey of the Educational View of the Imposed War Martyrs of Kermanshah Province based on their will (testament), Journal of Cultural Guardianship of The Islamic Revolution, 6(14), 197-235. magiran.com/p1753113
هدایت الله اعتمادزاده، ابراهیم امیریان ، بررسی دیدگاه تربیتی شهدای جنگ تحمیلی استان کرمانشاه به استناد وصیت نامه آنها. نشریه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 1395؛ 6(14): 197-235. magiran.com/p1753113
Ebrahim Amiriyan , The Survey of the Educational View of the Imposed War Martyrs of Kermanshah Province based on their will (testament), Journal of Cultural Guardianship of The Islamic Revolution, 2017; 6(14): 197-235. magiran.com/p1753113
هدایت الله اعتمادزاده، ابراهیم امیریان ، "بررسی دیدگاه تربیتی شهدای جنگ تحمیلی استان کرمانشاه به استناد وصیت نامه آنها"، نشریه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی 6، شماره 14 (1395): 197-235. magiran.com/p1753113
Ebrahim Amiriyan , "The Survey of the Educational View of the Imposed War Martyrs of Kermanshah Province based on their will (testament)", Journal of Cultural Guardianship of The Islamic Revolution 6, no.14 (2017): 197-235. magiran.com/p1753113
هدایت الله اعتمادزاده، ابراهیم امیریان ، (1395). 'بررسی دیدگاه تربیتی شهدای جنگ تحمیلی استان کرمانشاه به استناد وصیت نامه آنها'، نشریه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 6(14)، صص.197-235. magiran.com/p1753113
Ebrahim Amiriyan , (2017). 'The Survey of the Educational View of the Imposed War Martyrs of Kermanshah Province based on their will (testament)', Journal of Cultural Guardianship of The Islamic Revolution, 6(14), pp.197-235. magiran.com/p1753113
هدایت الله اعتمادزاده؛ ابراهیم امیریان . "بررسی دیدگاه تربیتی شهدای جنگ تحمیلی استان کرمانشاه به استناد وصیت نامه آنها". نشریه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 6 ،14 ، 1395، 197-235. magiran.com/p1753113
Ebrahim Amiriyan . "The Survey of the Educational View of the Imposed War Martyrs of Kermanshah Province based on their will (testament)", Journal of Cultural Guardianship of The Islamic Revolution, 6, 14, 2017, 197-235. magiran.com/p1753113
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال