ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا زمانی، علی محمد آخوند علی، حیدر زارعی، (1396). کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت های دزفول و زیدون)، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 40(2)، 27-37. magiran.com/p1753831
Reza Zamani, Ali Mohammad Akhond Ali, Heidar Zarei, (2017). An Application of Combined Geostatistics with Optimized Artificial Neural Network by Genetic Algorithm in Estimation of Groundwater Level (Case study: Dezful and Zeidoon plains), Irrigation Sciences and Engineering, 40(2), 27-37. magiran.com/p1753831
رضا زمانی، علی محمد آخوند علی، حیدر زارعی، کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت های دزفول و زیدون). فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 1396؛ 40(2): 27-37. magiran.com/p1753831
Reza Zamani, Ali Mohammad Akhond Ali, Heidar Zarei, An Application of Combined Geostatistics with Optimized Artificial Neural Network by Genetic Algorithm in Estimation of Groundwater Level (Case study: Dezful and Zeidoon plains), Irrigation Sciences and Engineering, 2017; 40(2): 27-37. magiran.com/p1753831
رضا زمانی، علی محمد آخوند علی، حیدر زارعی، "کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت های دزفول و زیدون)"، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 40، شماره 2 (1396): 27-37. magiran.com/p1753831
Reza Zamani, Ali Mohammad Akhond Ali, Heidar Zarei, "An Application of Combined Geostatistics with Optimized Artificial Neural Network by Genetic Algorithm in Estimation of Groundwater Level (Case study: Dezful and Zeidoon plains)", Irrigation Sciences and Engineering 40, no.2 (2017): 27-37. magiran.com/p1753831
رضا زمانی، علی محمد آخوند علی، حیدر زارعی، (1396). 'کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت های دزفول و زیدون)'، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 40(2)، صص.27-37. magiran.com/p1753831
Reza Zamani, Ali Mohammad Akhond Ali, Heidar Zarei, (2017). 'An Application of Combined Geostatistics with Optimized Artificial Neural Network by Genetic Algorithm in Estimation of Groundwater Level (Case study: Dezful and Zeidoon plains)', Irrigation Sciences and Engineering, 40(2), pp.27-37. magiran.com/p1753831
رضا زمانی؛ علی محمد آخوند علی؛ حیدر زارعی. "کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت های دزفول و زیدون)". فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 40 ،2 ، 1396، 27-37. magiran.com/p1753831
Reza Zamani; Ali Mohammad Akhond Ali; Heidar Zarei. "An Application of Combined Geostatistics with Optimized Artificial Neural Network by Genetic Algorithm in Estimation of Groundwater Level (Case study: Dezful and Zeidoon plains)", Irrigation Sciences and Engineering, 40, 2, 2017, 27-37. magiran.com/p1753831
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال