ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود غریب دوست، محمدعلی قربانی، عطیه حسینی زاده، (1396). برآورد میزان تاثیر تغییر اقلیم بر بارش- رواناب حوضه آبریز صوفی چای، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 40(2)، 89-101. magiran.com/p1753835
Masoud Gharib Doost, Mohammad Ali Ghorbani, Atiyeh Hosseini Zadeh, (2017). Estimate The Amount of Climate Change Effects on Rainfall-Runoff if Sufi-Chi Basin, Irrigation Sciences and Engineering, 40(2), 89-101. magiran.com/p1753835
مسعود غریب دوست، محمدعلی قربانی، عطیه حسینی زاده، برآورد میزان تاثیر تغییر اقلیم بر بارش- رواناب حوضه آبریز صوفی چای. فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 1396؛ 40(2): 89-101. magiran.com/p1753835
Masoud Gharib Doost, Mohammad Ali Ghorbani, Atiyeh Hosseini Zadeh, Estimate The Amount of Climate Change Effects on Rainfall-Runoff if Sufi-Chi Basin, Irrigation Sciences and Engineering, 2017; 40(2): 89-101. magiran.com/p1753835
مسعود غریب دوست، محمدعلی قربانی، عطیه حسینی زاده، "برآورد میزان تاثیر تغییر اقلیم بر بارش- رواناب حوضه آبریز صوفی چای"، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 40، شماره 2 (1396): 89-101. magiran.com/p1753835
Masoud Gharib Doost, Mohammad Ali Ghorbani, Atiyeh Hosseini Zadeh, "Estimate The Amount of Climate Change Effects on Rainfall-Runoff if Sufi-Chi Basin", Irrigation Sciences and Engineering 40, no.2 (2017): 89-101. magiran.com/p1753835
مسعود غریب دوست، محمدعلی قربانی، عطیه حسینی زاده، (1396). 'برآورد میزان تاثیر تغییر اقلیم بر بارش- رواناب حوضه آبریز صوفی چای'، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 40(2)، صص.89-101. magiran.com/p1753835
Masoud Gharib Doost, Mohammad Ali Ghorbani, Atiyeh Hosseini Zadeh, (2017). 'Estimate The Amount of Climate Change Effects on Rainfall-Runoff if Sufi-Chi Basin', Irrigation Sciences and Engineering, 40(2), pp.89-101. magiran.com/p1753835
مسعود غریب دوست؛ محمدعلی قربانی؛ عطیه حسینی زاده. "برآورد میزان تاثیر تغییر اقلیم بر بارش- رواناب حوضه آبریز صوفی چای". فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 40 ،2 ، 1396، 89-101. magiran.com/p1753835
Masoud Gharib Doost; Mohammad Ali Ghorbani; Atiyeh Hosseini Zadeh. "Estimate The Amount of Climate Change Effects on Rainfall-Runoff if Sufi-Chi Basin", Irrigation Sciences and Engineering, 40, 2, 2017, 89-101. magiran.com/p1753835
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال