ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمزه علی علیزاده، فریبرز عباسی، (1396). بررسی واکنش عملکرد ذرت دانه ای به سطوح مختلف آب و کود مصرفی با استفاده از مدل AquaCrop، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 40(2)، 119-134. magiran.com/p1753837
Hamzeh Ali Ali Zadeh, Fariborz Abbasi, (2017). Assessment of AquaCrop Model for Simulating Yield Response of Corn to Water and Fertility Stresses, Irrigation Sciences and Engineering, 40(2), 119-134. magiran.com/p1753837
حمزه علی علیزاده، فریبرز عباسی، بررسی واکنش عملکرد ذرت دانه ای به سطوح مختلف آب و کود مصرفی با استفاده از مدل AquaCrop. فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 1396؛ 40(2): 119-134. magiran.com/p1753837
Hamzeh Ali Ali Zadeh, Fariborz Abbasi, Assessment of AquaCrop Model for Simulating Yield Response of Corn to Water and Fertility Stresses, Irrigation Sciences and Engineering, 2017; 40(2): 119-134. magiran.com/p1753837
حمزه علی علیزاده، فریبرز عباسی، "بررسی واکنش عملکرد ذرت دانه ای به سطوح مختلف آب و کود مصرفی با استفاده از مدل AquaCrop"، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 40، شماره 2 (1396): 119-134. magiran.com/p1753837
Hamzeh Ali Ali Zadeh, Fariborz Abbasi, "Assessment of AquaCrop Model for Simulating Yield Response of Corn to Water and Fertility Stresses", Irrigation Sciences and Engineering 40, no.2 (2017): 119-134. magiran.com/p1753837
حمزه علی علیزاده، فریبرز عباسی، (1396). 'بررسی واکنش عملکرد ذرت دانه ای به سطوح مختلف آب و کود مصرفی با استفاده از مدل AquaCrop'، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 40(2)، صص.119-134. magiran.com/p1753837
Hamzeh Ali Ali Zadeh, Fariborz Abbasi, (2017). 'Assessment of AquaCrop Model for Simulating Yield Response of Corn to Water and Fertility Stresses', Irrigation Sciences and Engineering, 40(2), pp.119-134. magiran.com/p1753837
حمزه علی علیزاده؛ فریبرز عباسی. "بررسی واکنش عملکرد ذرت دانه ای به سطوح مختلف آب و کود مصرفی با استفاده از مدل AquaCrop". فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 40 ،2 ، 1396، 119-134. magiran.com/p1753837
Hamzeh Ali Ali Zadeh; Fariborz Abbasi. "Assessment of AquaCrop Model for Simulating Yield Response of Corn to Water and Fertility Stresses", Irrigation Sciences and Engineering, 40, 2, 2017, 119-134. magiran.com/p1753837
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال