ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی عسگری، حمیدرضا پوراعتدال، سجاد دمیری، علی یگانه فعال، (1396). مطالعه سینتیک تخریب هگزامین در استیک اسید و تاثیر آن بر بازده و خلوص HMX در فرآیند بکمن، فصلنامه مواد پر انرژی، 12(2)، 123-129. magiran.com/p1754155
A. Asgary, H. R. Pouretedal, S. Damiri, A. Yeghaneh Faal, (2017). Kinetic Study of Hexamine Degradation in Acetic Acid and its Effect on the Efficiency and Purity of HMX in Beckman Process, Journal of Energetic Materials, 12(2), 123-129. magiran.com/p1754155
علی عسگری، حمیدرضا پوراعتدال، سجاد دمیری، علی یگانه فعال، مطالعه سینتیک تخریب هگزامین در استیک اسید و تاثیر آن بر بازده و خلوص HMX در فرآیند بکمن. فصلنامه مواد پر انرژی، 1396؛ 12(2): 123-129. magiran.com/p1754155
A. Asgary, H. R. Pouretedal, S. Damiri, A. Yeghaneh Faal, Kinetic Study of Hexamine Degradation in Acetic Acid and its Effect on the Efficiency and Purity of HMX in Beckman Process, Journal of Energetic Materials, 2017; 12(2): 123-129. magiran.com/p1754155
علی عسگری، حمیدرضا پوراعتدال، سجاد دمیری، علی یگانه فعال، "مطالعه سینتیک تخریب هگزامین در استیک اسید و تاثیر آن بر بازده و خلوص HMX در فرآیند بکمن"، فصلنامه مواد پر انرژی 12، شماره 2 (1396): 123-129. magiran.com/p1754155
A. Asgary, H. R. Pouretedal, S. Damiri, A. Yeghaneh Faal, "Kinetic Study of Hexamine Degradation in Acetic Acid and its Effect on the Efficiency and Purity of HMX in Beckman Process", Journal of Energetic Materials 12, no.2 (2017): 123-129. magiran.com/p1754155
علی عسگری، حمیدرضا پوراعتدال، سجاد دمیری، علی یگانه فعال، (1396). 'مطالعه سینتیک تخریب هگزامین در استیک اسید و تاثیر آن بر بازده و خلوص HMX در فرآیند بکمن'، فصلنامه مواد پر انرژی، 12(2)، صص.123-129. magiran.com/p1754155
A. Asgary, H. R. Pouretedal, S. Damiri, A. Yeghaneh Faal, (2017). 'Kinetic Study of Hexamine Degradation in Acetic Acid and its Effect on the Efficiency and Purity of HMX in Beckman Process', Journal of Energetic Materials, 12(2), pp.123-129. magiran.com/p1754155
علی عسگری؛ حمیدرضا پوراعتدال؛ سجاد دمیری؛ علی یگانه فعال. "مطالعه سینتیک تخریب هگزامین در استیک اسید و تاثیر آن بر بازده و خلوص HMX در فرآیند بکمن". فصلنامه مواد پر انرژی، 12 ،2 ، 1396، 123-129. magiran.com/p1754155
A. Asgary; H. R. Pouretedal; S. Damiri; A. Yeghaneh Faal. "Kinetic Study of Hexamine Degradation in Acetic Acid and its Effect on the Efficiency and Purity of HMX in Beckman Process", Journal of Energetic Materials, 12, 2, 2017, 123-129. magiran.com/p1754155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال