ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشین استوار، زهرا فریدونی، امیر انصاری، محمد جواد حائری نژاد، حسین دارابی، علیرضا رئیسی، غلامرضا حیدری، باقر لاریجانی، ندا مهرداد، گیتا شفیعی، فرشاد شریفی، ژاله شادمان، محمدرضا امینی، ایرج نبی پور ، (1396). شیوع هیپرلیپیدمی در سالمندان، برنامه سلامت سالمندان بوشهر، مجله طب جنوب، 20(4)، 399-415. magiran.com/p1754157
Afshin Ostovar, Zahra Fereidooni, Amin Ansari, Mohammadjavad Haerinejad, Hossean Darabi, Alireza Raeisi, Gholamreza Heidari, Bagher Larijani, Neda Mehrdad, Gita Shafiee, Farshad Sharifi, Zhaleh Shadman, Mohammad Reza Amini, Iraj Nabipour , (2017). The Prevalence of Hyperlipidemia Among Older People, Bushehr Elderly Health (BEH) Program, Iranian South Medical Journal, 20(4), 399-415. magiran.com/p1754157
افشین استوار، زهرا فریدونی، امیر انصاری، محمد جواد حائری نژاد، حسین دارابی، علیرضا رئیسی، غلامرضا حیدری، باقر لاریجانی، ندا مهرداد، گیتا شفیعی، فرشاد شریفی، ژاله شادمان، محمدرضا امینی، ایرج نبی پور ، شیوع هیپرلیپیدمی در سالمندان، برنامه سلامت سالمندان بوشهر. مجله طب جنوب، 1396؛ 20(4): 399-415. magiran.com/p1754157
Afshin Ostovar, Zahra Fereidooni, Amin Ansari, Mohammadjavad Haerinejad, Hossean Darabi, Alireza Raeisi, Gholamreza Heidari, Bagher Larijani, Neda Mehrdad, Gita Shafiee, Farshad Sharifi, Zhaleh Shadman, Mohammad Reza Amini, Iraj Nabipour , The Prevalence of Hyperlipidemia Among Older People, Bushehr Elderly Health (BEH) Program, Iranian South Medical Journal, 2017; 20(4): 399-415. magiran.com/p1754157
افشین استوار، زهرا فریدونی، امیر انصاری، محمد جواد حائری نژاد، حسین دارابی، علیرضا رئیسی، غلامرضا حیدری، باقر لاریجانی، ندا مهرداد، گیتا شفیعی، فرشاد شریفی، ژاله شادمان، محمدرضا امینی، ایرج نبی پور ، "شیوع هیپرلیپیدمی در سالمندان، برنامه سلامت سالمندان بوشهر"، مجله طب جنوب 20، شماره 4 (1396): 399-415. magiran.com/p1754157
Afshin Ostovar, Zahra Fereidooni, Amin Ansari, Mohammadjavad Haerinejad, Hossean Darabi, Alireza Raeisi, Gholamreza Heidari, Bagher Larijani, Neda Mehrdad, Gita Shafiee, Farshad Sharifi, Zhaleh Shadman, Mohammad Reza Amini, Iraj Nabipour , "The Prevalence of Hyperlipidemia Among Older People, Bushehr Elderly Health (BEH) Program", Iranian South Medical Journal 20, no.4 (2017): 399-415. magiran.com/p1754157
افشین استوار، زهرا فریدونی، امیر انصاری، محمد جواد حائری نژاد، حسین دارابی، علیرضا رئیسی، غلامرضا حیدری، باقر لاریجانی، ندا مهرداد، گیتا شفیعی، فرشاد شریفی، ژاله شادمان، محمدرضا امینی، ایرج نبی پور ، (1396). 'شیوع هیپرلیپیدمی در سالمندان، برنامه سلامت سالمندان بوشهر'، مجله طب جنوب، 20(4)، صص.399-415. magiran.com/p1754157
Afshin Ostovar, Zahra Fereidooni, Amin Ansari, Mohammadjavad Haerinejad, Hossean Darabi, Alireza Raeisi, Gholamreza Heidari, Bagher Larijani, Neda Mehrdad, Gita Shafiee, Farshad Sharifi, Zhaleh Shadman, Mohammad Reza Amini, Iraj Nabipour , (2017). 'The Prevalence of Hyperlipidemia Among Older People, Bushehr Elderly Health (BEH) Program', Iranian South Medical Journal, 20(4), pp.399-415. magiran.com/p1754157
افشین استوار؛ زهرا فریدونی؛ امیر انصاری؛ محمد جواد حائری نژاد؛ حسین دارابی؛ علیرضا رئیسی؛ غلامرضا حیدری؛ باقر لاریجانی؛ ندا مهرداد؛ گیتا شفیعی؛ فرشاد شریفی؛ ژاله شادمان؛ محمدرضا امینی؛ ایرج نبی پور . "شیوع هیپرلیپیدمی در سالمندان، برنامه سلامت سالمندان بوشهر". مجله طب جنوب، 20 ،4 ، 1396، 399-415. magiran.com/p1754157
Afshin Ostovar; Zahra Fereidooni; Amin Ansari; Mohammadjavad Haerinejad; Hossean Darabi; Alireza Raeisi; Gholamreza Heidari; Bagher Larijani; Neda Mehrdad; Gita Shafiee; Farshad Sharifi; Zhaleh Shadman; Mohammad Reza Amini; Iraj Nabipour . "The Prevalence of Hyperlipidemia Among Older People, Bushehr Elderly Health (BEH) Program", Iranian South Medical Journal, 20, 4, 2017, 399-415. magiran.com/p1754157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال