ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینت شبابی، شهناز پولادی ، علیرضا رئیسی، نیلوفر معتمد، محمدرضا فرزانه، فاطمه حاجی نژاد، (1396). بررسی تاثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تری گلیسرید سالمندان پره دیابتیک، مجله طب جنوب، 20(4)، 326-338. magiran.com/p1754163
Zinab Shababi, Shahnaz Pouladi , Ali Reza Raeisi, Nilofar Motamed, Mohammad Reza Farzaneh, (2017). on The Study of Herbal Combination Effect of Securigera Securidaca, Vaccinium Arctostaphylos, Citrullus Colocynthis and Coriandrium Sativum on Triglyceride of Pre-Diabetic Elderlies, Iranian South Medical Journal, 20(4), 326-338. magiran.com/p1754163
زینت شبابی، شهناز پولادی ، علیرضا رئیسی، نیلوفر معتمد، محمدرضا فرزانه، فاطمه حاجی نژاد، بررسی تاثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تری گلیسرید سالمندان پره دیابتیک. مجله طب جنوب، 1396؛ 20(4): 326-338. magiran.com/p1754163
Zinab Shababi, Shahnaz Pouladi , Ali Reza Raeisi, Nilofar Motamed, Mohammad Reza Farzaneh, on The Study of Herbal Combination Effect of Securigera Securidaca, Vaccinium Arctostaphylos, Citrullus Colocynthis and Coriandrium Sativum on Triglyceride of Pre-Diabetic Elderlies, Iranian South Medical Journal, 2017; 20(4): 326-338. magiran.com/p1754163
زینت شبابی، شهناز پولادی ، علیرضا رئیسی، نیلوفر معتمد، محمدرضا فرزانه، فاطمه حاجی نژاد، "بررسی تاثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تری گلیسرید سالمندان پره دیابتیک"، مجله طب جنوب 20، شماره 4 (1396): 326-338. magiran.com/p1754163
Zinab Shababi, Shahnaz Pouladi , Ali Reza Raeisi, Nilofar Motamed, Mohammad Reza Farzaneh, "on The Study of Herbal Combination Effect of Securigera Securidaca, Vaccinium Arctostaphylos, Citrullus Colocynthis and Coriandrium Sativum on Triglyceride of Pre-Diabetic Elderlies", Iranian South Medical Journal 20, no.4 (2017): 326-338. magiran.com/p1754163
زینت شبابی، شهناز پولادی ، علیرضا رئیسی، نیلوفر معتمد، محمدرضا فرزانه، فاطمه حاجی نژاد، (1396). 'بررسی تاثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تری گلیسرید سالمندان پره دیابتیک'، مجله طب جنوب، 20(4)، صص.326-338. magiran.com/p1754163
Zinab Shababi, Shahnaz Pouladi , Ali Reza Raeisi, Nilofar Motamed, Mohammad Reza Farzaneh, (2017). 'on The Study of Herbal Combination Effect of Securigera Securidaca, Vaccinium Arctostaphylos, Citrullus Colocynthis and Coriandrium Sativum on Triglyceride of Pre-Diabetic Elderlies', Iranian South Medical Journal, 20(4), pp.326-338. magiran.com/p1754163
زینت شبابی؛ شهناز پولادی ؛ علیرضا رئیسی؛ نیلوفر معتمد؛ محمدرضا فرزانه؛ فاطمه حاجی نژاد. "بررسی تاثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تری گلیسرید سالمندان پره دیابتیک". مجله طب جنوب، 20 ،4 ، 1396، 326-338. magiran.com/p1754163
Zinab Shababi; Shahnaz Pouladi ; Ali Reza Raeisi; Nilofar Motamed; Mohammad Reza Farzaneh. "on The Study of Herbal Combination Effect of Securigera Securidaca, Vaccinium Arctostaphylos, Citrullus Colocynthis and Coriandrium Sativum on Triglyceride of Pre-Diabetic Elderlies", Iranian South Medical Journal, 20, 4, 2017, 326-338. magiran.com/p1754163
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال