ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد شریعت زاده جنیدی ، زینب مقدم، لیلا ملکی، الهام کشاورز، مهدی هدایتی، (1396). اثر کوتاه مدت دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی TNF-α، IL-6،CRP و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن، فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 33، 195-207. magiran.com/p1754571
Mohammad Shariatzadeh , Zeynab Moghadam, Leila Maleki, Elham Keshavarz, Mehdi Hedayati, (2017). Short-Term Effect of Two Types of High-Intensity Interval Training on Plasma Level of TNF-α, IL-6, CRP and Lipid Profile of Overweight Women, Sport Biosciences, 33, 195-207. magiran.com/p1754571
محمد شریعت زاده جنیدی ، زینب مقدم، لیلا ملکی، الهام کشاورز، مهدی هدایتی، اثر کوتاه مدت دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی TNF-α، IL-6،CRP و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن. فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 1396؛ 33: 195-207. magiran.com/p1754571
Mohammad Shariatzadeh , Zeynab Moghadam, Leila Maleki, Elham Keshavarz, Mehdi Hedayati, Short-Term Effect of Two Types of High-Intensity Interval Training on Plasma Level of TNF-α, IL-6, CRP and Lipid Profile of Overweight Women, Sport Biosciences, 2017; 33: 195-207. magiran.com/p1754571
محمد شریعت زاده جنیدی ، زینب مقدم، لیلا ملکی، الهام کشاورز، مهدی هدایتی، "اثر کوتاه مدت دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی TNF-α، IL-6،CRP و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن"، فصلنامه علوم زیستی ورزشی ،33 (1396): 195-207. magiran.com/p1754571
Mohammad Shariatzadeh , Zeynab Moghadam, Leila Maleki, Elham Keshavarz, Mehdi Hedayati, "Short-Term Effect of Two Types of High-Intensity Interval Training on Plasma Level of TNF-α, IL-6, CRP and Lipid Profile of Overweight Women", Sport Biosciences no. 33 (2017): 195-207. magiran.com/p1754571
محمد شریعت زاده جنیدی ، زینب مقدم، لیلا ملکی، الهام کشاورز، مهدی هدایتی، (1396). 'اثر کوتاه مدت دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی TNF-α، IL-6،CRP و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن'، فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 33، صص.195-207. magiran.com/p1754571
Mohammad Shariatzadeh , Zeynab Moghadam, Leila Maleki, Elham Keshavarz, Mehdi Hedayati, (2017). 'Short-Term Effect of Two Types of High-Intensity Interval Training on Plasma Level of TNF-α, IL-6, CRP and Lipid Profile of Overweight Women', Sport Biosciences, 33, pp.195-207. magiran.com/p1754571
محمد شریعت زاده جنیدی ؛ زینب مقدم؛ لیلا ملکی؛ الهام کشاورز؛ مهدی هدایتی. "اثر کوتاه مدت دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی TNF-α، IL-6،CRP و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن". فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 33 ، 1396، 195-207. magiran.com/p1754571
Mohammad Shariatzadeh ; Zeynab Moghadam; Leila Maleki; Elham Keshavarz; Mehdi Hedayati. "Short-Term Effect of Two Types of High-Intensity Interval Training on Plasma Level of TNF-α, IL-6, CRP and Lipid Profile of Overweight Women", Sport Biosciences, 33, 2017, 195-207. magiran.com/p1754571
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال