ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید صانعی، علی نصری، حسین بانک، فرهاد مشاوری، سید مجید حسینی، مهتاب کشوری، فریبرز نیک آیین، امیر رئوفی، جواد شهابی، مجتبی بکتاشیان، (1396). بررسی وضعیت آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان و مقایسه آن با راه کارهای بالینی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(443)، 1044-1049. magiran.com/p1754936
Hamid Sanei, Ali Nasri, Hossein Bank, Farhad Moshaveri, Seyed Majid Hosseini, Mahtab Keshvari, Fariborz Nikain, Amir Raufi, Javad Shahabi, Mojtaba Baktashian, (2017). Evaluation of Coronary Angioplasty Results in Patients Referring to Isfahan Cardiac Centers, Iran, and Comparing with Clinical Guidelines, Journal Of Isfahan Medical School, 35(443), 1044-1049. magiran.com/p1754936
حمید صانعی، علی نصری، حسین بانک، فرهاد مشاوری، سید مجید حسینی، مهتاب کشوری، فریبرز نیک آیین، امیر رئوفی، جواد شهابی، مجتبی بکتاشیان، بررسی وضعیت آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان و مقایسه آن با راه کارهای بالینی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(443): 1044-1049. magiran.com/p1754936
Hamid Sanei, Ali Nasri, Hossein Bank, Farhad Moshaveri, Seyed Majid Hosseini, Mahtab Keshvari, Fariborz Nikain, Amir Raufi, Javad Shahabi, Mojtaba Baktashian, Evaluation of Coronary Angioplasty Results in Patients Referring to Isfahan Cardiac Centers, Iran, and Comparing with Clinical Guidelines, Journal Of Isfahan Medical School, 2017; 35(443): 1044-1049. magiran.com/p1754936
حمید صانعی، علی نصری، حسین بانک، فرهاد مشاوری، سید مجید حسینی، مهتاب کشوری، فریبرز نیک آیین، امیر رئوفی، جواد شهابی، مجتبی بکتاشیان، "بررسی وضعیت آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان و مقایسه آن با راه کارهای بالینی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 443 (1396): 1044-1049. magiran.com/p1754936
Hamid Sanei, Ali Nasri, Hossein Bank, Farhad Moshaveri, Seyed Majid Hosseini, Mahtab Keshvari, Fariborz Nikain, Amir Raufi, Javad Shahabi, Mojtaba Baktashian, "Evaluation of Coronary Angioplasty Results in Patients Referring to Isfahan Cardiac Centers, Iran, and Comparing with Clinical Guidelines", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.443 (2017): 1044-1049. magiran.com/p1754936
حمید صانعی، علی نصری، حسین بانک، فرهاد مشاوری، سید مجید حسینی، مهتاب کشوری، فریبرز نیک آیین، امیر رئوفی، جواد شهابی، مجتبی بکتاشیان، (1396). 'بررسی وضعیت آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان و مقایسه آن با راه کارهای بالینی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(443)، صص.1044-1049. magiran.com/p1754936
Hamid Sanei, Ali Nasri, Hossein Bank, Farhad Moshaveri, Seyed Majid Hosseini, Mahtab Keshvari, Fariborz Nikain, Amir Raufi, Javad Shahabi, Mojtaba Baktashian, (2017). 'Evaluation of Coronary Angioplasty Results in Patients Referring to Isfahan Cardiac Centers, Iran, and Comparing with Clinical Guidelines', Journal Of Isfahan Medical School, 35(443), pp.1044-1049. magiran.com/p1754936
حمید صانعی؛ علی نصری؛ حسین بانک؛ فرهاد مشاوری؛ سید مجید حسینی؛ مهتاب کشوری؛ فریبرز نیک آیین؛ امیر رئوفی؛ جواد شهابی؛ مجتبی بکتاشیان. "بررسی وضعیت آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان و مقایسه آن با راه کارهای بالینی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،443 ، 1396، 1044-1049. magiran.com/p1754936
Hamid Sanei; Ali Nasri; Hossein Bank; Farhad Moshaveri; Seyed Majid Hosseini; Mahtab Keshvari; Fariborz Nikain; Amir Raufi; Javad Shahabi; Mojtaba Baktashian. "Evaluation of Coronary Angioplasty Results in Patients Referring to Isfahan Cardiac Centers, Iran, and Comparing with Clinical Guidelines", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 443, 2017, 1044-1049. magiran.com/p1754936
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال