ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد طهماسبی، بهروز زینی، ساناز ده باشی، حمید معتمدی، مهسا وفایی فر، فریبا کرامت، محمدرضا عربستانی، (1396). سنجش میزان بیان ژن های mecA و blaZ در سویه های Staphylococcus Aureus مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط الگوی بیان ژنی آن ها، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(443)، 1062-1067. magiran.com/p1754939
Hamed Tahmasebi, Behruz Zeiyni, Sanaz Dehbashi, Hamid Motamedi, Mahsa Vafaeifar, Fariba Keramat, Mohammad Reza Arabestani, (2017). The Study of blaZ and mecA Gene Expression in Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains and the Relationship between the Gene Expression Patterns, Journal Of Isfahan Medical School, 35(443), 1062-1067. magiran.com/p1754939
حامد طهماسبی، بهروز زینی، ساناز ده باشی، حمید معتمدی، مهسا وفایی فر، فریبا کرامت، محمدرضا عربستانی، سنجش میزان بیان ژن های mecA و blaZ در سویه های Staphylococcus Aureus مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط الگوی بیان ژنی آن ها. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(443): 1062-1067. magiran.com/p1754939
Hamed Tahmasebi, Behruz Zeiyni, Sanaz Dehbashi, Hamid Motamedi, Mahsa Vafaeifar, Fariba Keramat, Mohammad Reza Arabestani, The Study of blaZ and mecA Gene Expression in Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains and the Relationship between the Gene Expression Patterns, Journal Of Isfahan Medical School, 2017; 35(443): 1062-1067. magiran.com/p1754939
حامد طهماسبی، بهروز زینی، ساناز ده باشی، حمید معتمدی، مهسا وفایی فر، فریبا کرامت، محمدرضا عربستانی، "سنجش میزان بیان ژن های mecA و blaZ در سویه های Staphylococcus Aureus مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط الگوی بیان ژنی آن ها"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 443 (1396): 1062-1067. magiran.com/p1754939
Hamed Tahmasebi, Behruz Zeiyni, Sanaz Dehbashi, Hamid Motamedi, Mahsa Vafaeifar, Fariba Keramat, Mohammad Reza Arabestani, "The Study of blaZ and mecA Gene Expression in Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains and the Relationship between the Gene Expression Patterns", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.443 (2017): 1062-1067. magiran.com/p1754939
حامد طهماسبی، بهروز زینی، ساناز ده باشی، حمید معتمدی، مهسا وفایی فر، فریبا کرامت، محمدرضا عربستانی، (1396). 'سنجش میزان بیان ژن های mecA و blaZ در سویه های Staphylococcus Aureus مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط الگوی بیان ژنی آن ها'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(443)، صص.1062-1067. magiran.com/p1754939
Hamed Tahmasebi, Behruz Zeiyni, Sanaz Dehbashi, Hamid Motamedi, Mahsa Vafaeifar, Fariba Keramat, Mohammad Reza Arabestani, (2017). 'The Study of blaZ and mecA Gene Expression in Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains and the Relationship between the Gene Expression Patterns', Journal Of Isfahan Medical School, 35(443), pp.1062-1067. magiran.com/p1754939
حامد طهماسبی؛ بهروز زینی؛ ساناز ده باشی؛ حمید معتمدی؛ مهسا وفایی فر؛ فریبا کرامت؛ محمدرضا عربستانی. "سنجش میزان بیان ژن های mecA و blaZ در سویه های Staphylococcus Aureus مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط الگوی بیان ژنی آن ها". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،443 ، 1396، 1062-1067. magiran.com/p1754939
Hamed Tahmasebi; Behruz Zeiyni; Sanaz Dehbashi; Hamid Motamedi; Mahsa Vafaeifar; Fariba Keramat; Mohammad Reza Arabestani. "The Study of blaZ and mecA Gene Expression in Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains and the Relationship between the Gene Expression Patterns", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 443, 2017, 1062-1067. magiran.com/p1754939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال