ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان موحدی، رضا روزبهانی، رضا خدیوی، فاطمه چاجایی، (1396). بررسی تاثیر آموزش از راه پیامک بر میانگین فشار خون و نمره ی تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: طراحی یک پژوهش، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(443)، 1068-1073. magiran.com/p1754940
Marjan Movahedi, Reza Rouzbahani, Reza Khadivi, Fatemeh Chajaei, (2017). Evaluating the Effect of Training through Short Message Service (SMS) on Compliance and the Mean Blood Pressure of Patients with Hypertension: A Study Design, Journal Of Isfahan Medical School, 35(443), 1068-1073. magiran.com/p1754940
مرجان موحدی، رضا روزبهانی، رضا خدیوی، فاطمه چاجایی، بررسی تاثیر آموزش از راه پیامک بر میانگین فشار خون و نمره ی تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: طراحی یک پژوهش. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(443): 1068-1073. magiran.com/p1754940
Marjan Movahedi, Reza Rouzbahani, Reza Khadivi, Fatemeh Chajaei, Evaluating the Effect of Training through Short Message Service (SMS) on Compliance and the Mean Blood Pressure of Patients with Hypertension: A Study Design, Journal Of Isfahan Medical School, 2017; 35(443): 1068-1073. magiran.com/p1754940
مرجان موحدی، رضا روزبهانی، رضا خدیوی، فاطمه چاجایی، "بررسی تاثیر آموزش از راه پیامک بر میانگین فشار خون و نمره ی تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: طراحی یک پژوهش"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 443 (1396): 1068-1073. magiran.com/p1754940
Marjan Movahedi, Reza Rouzbahani, Reza Khadivi, Fatemeh Chajaei, "Evaluating the Effect of Training through Short Message Service (SMS) on Compliance and the Mean Blood Pressure of Patients with Hypertension: A Study Design", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.443 (2017): 1068-1073. magiran.com/p1754940
مرجان موحدی، رضا روزبهانی، رضا خدیوی، فاطمه چاجایی، (1396). 'بررسی تاثیر آموزش از راه پیامک بر میانگین فشار خون و نمره ی تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: طراحی یک پژوهش'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(443)، صص.1068-1073. magiran.com/p1754940
Marjan Movahedi, Reza Rouzbahani, Reza Khadivi, Fatemeh Chajaei, (2017). 'Evaluating the Effect of Training through Short Message Service (SMS) on Compliance and the Mean Blood Pressure of Patients with Hypertension: A Study Design', Journal Of Isfahan Medical School, 35(443), pp.1068-1073. magiran.com/p1754940
مرجان موحدی؛ رضا روزبهانی؛ رضا خدیوی؛ فاطمه چاجایی. "بررسی تاثیر آموزش از راه پیامک بر میانگین فشار خون و نمره ی تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: طراحی یک پژوهش". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،443 ، 1396، 1068-1073. magiran.com/p1754940
Marjan Movahedi; Reza Rouzbahani; Reza Khadivi; Fatemeh Chajaei. "Evaluating the Effect of Training through Short Message Service (SMS) on Compliance and the Mean Blood Pressure of Patients with Hypertension: A Study Design", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 443, 2017, 1068-1073. magiran.com/p1754940
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال