ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معروف خلیلی، فهیمه جواهری کاشانی، محمد علی ابراهیمی، (1396). بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم، نشریه زراعت دیم ایران، 6(1)، 121-138. magiran.com/p1754964
M. Khalili , F. Javaheri Kashani, M.A. Ebrahimi, (2017). Evaluation of genetic diversity and identification of QTL controlling seed germination and seedling establishment traits in wheat, , 6(1), 121-138. magiran.com/p1754964
معروف خلیلی، فهیمه جواهری کاشانی، محمد علی ابراهیمی، بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم. نشریه زراعت دیم ایران، 1396؛ 6(1): 121-138. magiran.com/p1754964
M. Khalili , F. Javaheri Kashani, M.A. Ebrahimi, Evaluation of genetic diversity and identification of QTL controlling seed germination and seedling establishment traits in wheat, , 2017; 6(1): 121-138. magiran.com/p1754964
معروف خلیلی، فهیمه جواهری کاشانی، محمد علی ابراهیمی، "بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم"، نشریه زراعت دیم ایران 6، شماره 1 (1396): 121-138. magiran.com/p1754964
M. Khalili , F. Javaheri Kashani, M.A. Ebrahimi, "Evaluation of genetic diversity and identification of QTL controlling seed germination and seedling establishment traits in wheat", 6, no.1 (2017): 121-138. magiran.com/p1754964
معروف خلیلی، فهیمه جواهری کاشانی، محمد علی ابراهیمی، (1396). 'بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم'، نشریه زراعت دیم ایران، 6(1)، صص.121-138. magiran.com/p1754964
M. Khalili , F. Javaheri Kashani, M.A. Ebrahimi, (2017). 'Evaluation of genetic diversity and identification of QTL controlling seed germination and seedling establishment traits in wheat', , 6(1), pp.121-138. magiran.com/p1754964
معروف خلیلی؛ فهیمه جواهری کاشانی؛ محمد علی ابراهیمی. "بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم". نشریه زراعت دیم ایران، 6 ،1 ، 1396، 121-138. magiran.com/p1754964
M. Khalili ; F. Javaheri Kashani; M.A. Ebrahimi. "Evaluation of genetic diversity and identification of QTL controlling seed germination and seedling establishment traits in wheat", , 6, 1, 2017, 121-138. magiran.com/p1754964
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال