ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کامی کابوسی ، عثمان مجیدی، (1396). پهنه بندی تاریخ های کاشت و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم بر اساس داده های بارش و دما در استان گلستان، نشریه زراعت دیم ایران، 6(1)، 103-120. magiran.com/p1754965
K. Kaboosi , O. Majidi, (2017). Zoning of planting and harvesting dates and length of growth stages of rainfed wheat based on precipitation and temperature data in Golestan province, , 6(1), 103-120. magiran.com/p1754965
کامی کابوسی ، عثمان مجیدی، پهنه بندی تاریخ های کاشت و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم بر اساس داده های بارش و دما در استان گلستان. نشریه زراعت دیم ایران، 1396؛ 6(1): 103-120. magiran.com/p1754965
K. Kaboosi , O. Majidi, Zoning of planting and harvesting dates and length of growth stages of rainfed wheat based on precipitation and temperature data in Golestan province, , 2017; 6(1): 103-120. magiran.com/p1754965
کامی کابوسی ، عثمان مجیدی، "پهنه بندی تاریخ های کاشت و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم بر اساس داده های بارش و دما در استان گلستان"، نشریه زراعت دیم ایران 6، شماره 1 (1396): 103-120. magiran.com/p1754965
K. Kaboosi , O. Majidi, "Zoning of planting and harvesting dates and length of growth stages of rainfed wheat based on precipitation and temperature data in Golestan province", 6, no.1 (2017): 103-120. magiran.com/p1754965
کامی کابوسی ، عثمان مجیدی، (1396). 'پهنه بندی تاریخ های کاشت و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم بر اساس داده های بارش و دما در استان گلستان'، نشریه زراعت دیم ایران، 6(1)، صص.103-120. magiran.com/p1754965
K. Kaboosi , O. Majidi, (2017). 'Zoning of planting and harvesting dates and length of growth stages of rainfed wheat based on precipitation and temperature data in Golestan province', , 6(1), pp.103-120. magiran.com/p1754965
کامی کابوسی ؛ عثمان مجیدی. "پهنه بندی تاریخ های کاشت و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم بر اساس داده های بارش و دما در استان گلستان". نشریه زراعت دیم ایران، 6 ،1 ، 1396، 103-120. magiran.com/p1754965
K. Kaboosi ; O. Majidi. "Zoning of planting and harvesting dates and length of growth stages of rainfed wheat based on precipitation and temperature data in Golestan province", , 6, 1, 2017, 103-120. magiran.com/p1754965
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال