ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم ناصری، مهرشاد براری، محمد جواد زارع، کاظم خاوازی، زهرا طهماسبی، (1396). تاثیر کاربرد کود فسفر، باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ گلوموس موسه آو اثرات تلفیقی آن ها بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در شرایط دیم، نشریه زراعت دیم ایران، 6(1)، 1-33. magiran.com/p1754970
R. Naseri , M. Barary, M.J. Zarea, K. Khavazi, Z. Tahmasebi, (2017). Effect of Phosphate Solubilizing Bacteria and Mycorrhizal fungi on some activities of antioxidative enzymes, physiological characteristics of wheat under dry land conditions, , 6(1), 1-33. magiran.com/p1754970
رحیم ناصری، مهرشاد براری، محمد جواد زارع، کاظم خاوازی، زهرا طهماسبی، تاثیر کاربرد کود فسفر، باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ گلوموس موسه آو اثرات تلفیقی آن ها بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در شرایط دیم. نشریه زراعت دیم ایران، 1396؛ 6(1): 1-33. magiran.com/p1754970
R. Naseri , M. Barary, M.J. Zarea, K. Khavazi, Z. Tahmasebi, Effect of Phosphate Solubilizing Bacteria and Mycorrhizal fungi on some activities of antioxidative enzymes, physiological characteristics of wheat under dry land conditions, , 2017; 6(1): 1-33. magiran.com/p1754970
رحیم ناصری، مهرشاد براری، محمد جواد زارع، کاظم خاوازی، زهرا طهماسبی، "تاثیر کاربرد کود فسفر، باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ گلوموس موسه آو اثرات تلفیقی آن ها بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در شرایط دیم"، نشریه زراعت دیم ایران 6، شماره 1 (1396): 1-33. magiran.com/p1754970
R. Naseri , M. Barary, M.J. Zarea, K. Khavazi, Z. Tahmasebi, "Effect of Phosphate Solubilizing Bacteria and Mycorrhizal fungi on some activities of antioxidative enzymes, physiological characteristics of wheat under dry land conditions", 6, no.1 (2017): 1-33. magiran.com/p1754970
رحیم ناصری، مهرشاد براری، محمد جواد زارع، کاظم خاوازی، زهرا طهماسبی، (1396). 'تاثیر کاربرد کود فسفر، باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ گلوموس موسه آو اثرات تلفیقی آن ها بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در شرایط دیم'، نشریه زراعت دیم ایران، 6(1)، صص.1-33. magiran.com/p1754970
R. Naseri , M. Barary, M.J. Zarea, K. Khavazi, Z. Tahmasebi, (2017). 'Effect of Phosphate Solubilizing Bacteria and Mycorrhizal fungi on some activities of antioxidative enzymes, physiological characteristics of wheat under dry land conditions', , 6(1), pp.1-33. magiran.com/p1754970
رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمد جواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی. "تاثیر کاربرد کود فسفر، باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ گلوموس موسه آو اثرات تلفیقی آن ها بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در شرایط دیم". نشریه زراعت دیم ایران، 6 ،1 ، 1396، 1-33. magiran.com/p1754970
R. Naseri ; M. Barary; M.J. Zarea; K. Khavazi; Z. Tahmasebi. "Effect of Phosphate Solubilizing Bacteria and Mycorrhizal fungi on some activities of antioxidative enzymes, physiological characteristics of wheat under dry land conditions", , 6, 1, 2017, 1-33. magiran.com/p1754970
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال