ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن بیگلری، علی سلیمانی، (1395). مقایسه روش های شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با رویکرد کلی نگر و جزئی نگر و ارائه یک رویکرد جدید، نشریه محاسبات نرم، 5(2)، 18-27. magiran.com/p1755022
Mohsen Biglari, Ali Soleimani, (2017). A Comparison between Holistic and Part-Based Approaches and Proposing a New Approach for Vehicle Make and Model Recognition, Soft Computing Journal, 5(2), 18-27. magiran.com/p1755022
محسن بیگلری، علی سلیمانی، مقایسه روش های شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با رویکرد کلی نگر و جزئی نگر و ارائه یک رویکرد جدید. نشریه محاسبات نرم، 1395؛ 5(2): 18-27. magiran.com/p1755022
Mohsen Biglari, Ali Soleimani, A Comparison between Holistic and Part-Based Approaches and Proposing a New Approach for Vehicle Make and Model Recognition, Soft Computing Journal, 2017; 5(2): 18-27. magiran.com/p1755022
محسن بیگلری، علی سلیمانی، "مقایسه روش های شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با رویکرد کلی نگر و جزئی نگر و ارائه یک رویکرد جدید"، نشریه محاسبات نرم 5، شماره 2 (1395): 18-27. magiran.com/p1755022
Mohsen Biglari, Ali Soleimani, "A Comparison between Holistic and Part-Based Approaches and Proposing a New Approach for Vehicle Make and Model Recognition", Soft Computing Journal 5, no.2 (2017): 18-27. magiran.com/p1755022
محسن بیگلری، علی سلیمانی، (1395). 'مقایسه روش های شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با رویکرد کلی نگر و جزئی نگر و ارائه یک رویکرد جدید'، نشریه محاسبات نرم، 5(2)، صص.18-27. magiran.com/p1755022
Mohsen Biglari, Ali Soleimani, (2017). 'A Comparison between Holistic and Part-Based Approaches and Proposing a New Approach for Vehicle Make and Model Recognition', Soft Computing Journal, 5(2), pp.18-27. magiran.com/p1755022
محسن بیگلری؛ علی سلیمانی. "مقایسه روش های شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با رویکرد کلی نگر و جزئی نگر و ارائه یک رویکرد جدید". نشریه محاسبات نرم، 5 ،2 ، 1395، 18-27. magiran.com/p1755022
Mohsen Biglari; Ali Soleimani. "A Comparison between Holistic and Part-Based Approaches and Proposing a New Approach for Vehicle Make and Model Recognition", Soft Computing Journal, 5, 2, 2017, 18-27. magiran.com/p1755022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال