ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا محمدیان، فریبا نظری، علی حسین قاسمی، (1396). بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار نظام آراستگی در کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی -جندی شاپور اهواز، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 24(2)، 105-122. magiran.com/p1756107
Zahra Mohamadian, Fariba Nazari , Ali Hossein Ghasemi, (2017). Evaluating The Organizational Readiness to Establish Arrangement System in Libraries of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Abstract, Studies on Library & Information Science, 24(2), 105-122. magiran.com/p1756107
زهرا محمدیان، فریبا نظری، علی حسین قاسمی، بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار نظام آراستگی در کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی -جندی شاپور اهواز. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 1396؛ 24(2): 105-122. magiran.com/p1756107
Zahra Mohamadian, Fariba Nazari , Ali Hossein Ghasemi, Evaluating The Organizational Readiness to Establish Arrangement System in Libraries of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Abstract, Studies on Library & Information Science, 2017; 24(2): 105-122. magiran.com/p1756107
زهرا محمدیان، فریبا نظری، علی حسین قاسمی، "بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار نظام آراستگی در کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی -جندی شاپور اهواز"، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی) 24، شماره 2 (1396): 105-122. magiran.com/p1756107
Zahra Mohamadian, Fariba Nazari , Ali Hossein Ghasemi, "Evaluating The Organizational Readiness to Establish Arrangement System in Libraries of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Abstract", Studies on Library & Information Science 24, no.2 (2017): 105-122. magiran.com/p1756107
زهرا محمدیان، فریبا نظری، علی حسین قاسمی، (1396). 'بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار نظام آراستگی در کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی -جندی شاپور اهواز'، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 24(2)، صص.105-122. magiran.com/p1756107
Zahra Mohamadian, Fariba Nazari , Ali Hossein Ghasemi, (2017). 'Evaluating The Organizational Readiness to Establish Arrangement System in Libraries of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Abstract', Studies on Library & Information Science, 24(2), pp.105-122. magiran.com/p1756107
زهرا محمدیان؛ فریبا نظری؛ علی حسین قاسمی. "بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار نظام آراستگی در کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی -جندی شاپور اهواز". مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 24 ،2 ، 1396، 105-122. magiran.com/p1756107
Zahra Mohamadian; Fariba Nazari ; Ali Hossein Ghasemi. "Evaluating The Organizational Readiness to Establish Arrangement System in Libraries of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Abstract", Studies on Library & Information Science, 24, 2, 2017, 105-122. magiran.com/p1756107
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال