ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کاووسی، فاطمه ستوزاده، مژگان فردید، مریم غلامی ، مرضیه خجسته فر، محبوبه حاتم، زهرا تحیتی، غلامرضا فرهادی، (1396). بررسی خطا های فرآیندهای اتاق عمل بیمارستان نمازی با روش تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)، مجله بیمارستان، 16(3)، 57-70. magiran.com/p1756925
Dr Zahra Kavosi, Fateme Setudezad, Mojgan Fardid, Maryam Gholami , Marzie Khojastefar, Mahbube Hatam, Zahra Tahiati, Gholamreza Fardid, (2017). Risk Assessment of the Processes of Operating Room Department using the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Method, Hospital, 16(3), 57-70. magiran.com/p1756925
زهرا کاووسی، فاطمه ستوزاده، مژگان فردید، مریم غلامی ، مرضیه خجسته فر، محبوبه حاتم، زهرا تحیتی، غلامرضا فرهادی، بررسی خطا های فرآیندهای اتاق عمل بیمارستان نمازی با روش تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA). مجله بیمارستان، 1396؛ 16(3): 57-70. magiran.com/p1756925
Dr Zahra Kavosi, Fateme Setudezad, Mojgan Fardid, Maryam Gholami , Marzie Khojastefar, Mahbube Hatam, Zahra Tahiati, Gholamreza Fardid, Risk Assessment of the Processes of Operating Room Department using the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Method, Hospital, 2017; 16(3): 57-70. magiran.com/p1756925
زهرا کاووسی، فاطمه ستوزاده، مژگان فردید، مریم غلامی ، مرضیه خجسته فر، محبوبه حاتم، زهرا تحیتی، غلامرضا فرهادی، "بررسی خطا های فرآیندهای اتاق عمل بیمارستان نمازی با روش تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)"، مجله بیمارستان 16، شماره 3 (1396): 57-70. magiran.com/p1756925
Dr Zahra Kavosi, Fateme Setudezad, Mojgan Fardid, Maryam Gholami , Marzie Khojastefar, Mahbube Hatam, Zahra Tahiati, Gholamreza Fardid, "Risk Assessment of the Processes of Operating Room Department using the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Method", Hospital 16, no.3 (2017): 57-70. magiran.com/p1756925
زهرا کاووسی، فاطمه ستوزاده، مژگان فردید، مریم غلامی ، مرضیه خجسته فر، محبوبه حاتم، زهرا تحیتی، غلامرضا فرهادی، (1396). 'بررسی خطا های فرآیندهای اتاق عمل بیمارستان نمازی با روش تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)'، مجله بیمارستان، 16(3)، صص.57-70. magiran.com/p1756925
Dr Zahra Kavosi, Fateme Setudezad, Mojgan Fardid, Maryam Gholami , Marzie Khojastefar, Mahbube Hatam, Zahra Tahiati, Gholamreza Fardid, (2017). 'Risk Assessment of the Processes of Operating Room Department using the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Method', Hospital, 16(3), pp.57-70. magiran.com/p1756925
زهرا کاووسی؛ فاطمه ستوزاده؛ مژگان فردید؛ مریم غلامی ؛ مرضیه خجسته فر؛ محبوبه حاتم؛ زهرا تحیتی؛ غلامرضا فرهادی. "بررسی خطا های فرآیندهای اتاق عمل بیمارستان نمازی با روش تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)". مجله بیمارستان، 16 ،3 ، 1396، 57-70. magiran.com/p1756925
Dr Zahra Kavosi; Fateme Setudezad; Mojgan Fardid; Maryam Gholami ; Marzie Khojastefar; Mahbube Hatam; Zahra Tahiati; Gholamreza Fardid. "Risk Assessment of the Processes of Operating Room Department using the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Method", Hospital, 16, 3, 2017, 57-70. magiran.com/p1756925
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال