ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا اعتمادی فر، علی عندلیب، اشکان تالیفی، یاسمن سید یوسفی، (1396). عوارض بعد از عمل جراحی فیوژن خلفی با ابزار در بیماران بالغ مبتلا به اسکولیوز با علت ناشناخته، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(446)، 1197-1202. magiran.com/p1757967
Mohammadreza Etemadifar, Ali Andalib, Ashkan Talifi, Yasaman Seyedyousefi, (2017). Postoperative Complications of Posterior Fusion with Instrumentation in Adult Patients with Idiopathic Scoliosis, Journal Of Isfahan Medical School, 35(446), 1197-1202. magiran.com/p1757967
محمدرضا اعتمادی فر، علی عندلیب، اشکان تالیفی، یاسمن سید یوسفی، عوارض بعد از عمل جراحی فیوژن خلفی با ابزار در بیماران بالغ مبتلا به اسکولیوز با علت ناشناخته. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(446): 1197-1202. magiran.com/p1757967
Mohammadreza Etemadifar, Ali Andalib, Ashkan Talifi, Yasaman Seyedyousefi, Postoperative Complications of Posterior Fusion with Instrumentation in Adult Patients with Idiopathic Scoliosis, Journal Of Isfahan Medical School, 2017; 35(446): 1197-1202. magiran.com/p1757967
محمدرضا اعتمادی فر، علی عندلیب، اشکان تالیفی، یاسمن سید یوسفی، "عوارض بعد از عمل جراحی فیوژن خلفی با ابزار در بیماران بالغ مبتلا به اسکولیوز با علت ناشناخته"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 446 (1396): 1197-1202. magiran.com/p1757967
Mohammadreza Etemadifar, Ali Andalib, Ashkan Talifi, Yasaman Seyedyousefi, "Postoperative Complications of Posterior Fusion with Instrumentation in Adult Patients with Idiopathic Scoliosis", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.446 (2017): 1197-1202. magiran.com/p1757967
محمدرضا اعتمادی فر، علی عندلیب، اشکان تالیفی، یاسمن سید یوسفی، (1396). 'عوارض بعد از عمل جراحی فیوژن خلفی با ابزار در بیماران بالغ مبتلا به اسکولیوز با علت ناشناخته'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(446)، صص.1197-1202. magiran.com/p1757967
Mohammadreza Etemadifar, Ali Andalib, Ashkan Talifi, Yasaman Seyedyousefi, (2017). 'Postoperative Complications of Posterior Fusion with Instrumentation in Adult Patients with Idiopathic Scoliosis', Journal Of Isfahan Medical School, 35(446), pp.1197-1202. magiran.com/p1757967
محمدرضا اعتمادی فر؛ علی عندلیب؛ اشکان تالیفی؛ یاسمن سید یوسفی. "عوارض بعد از عمل جراحی فیوژن خلفی با ابزار در بیماران بالغ مبتلا به اسکولیوز با علت ناشناخته". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،446 ، 1396، 1197-1202. magiran.com/p1757967
Mohammadreza Etemadifar; Ali Andalib; Ashkan Talifi; Yasaman Seyedyousefi. "Postoperative Complications of Posterior Fusion with Instrumentation in Adult Patients with Idiopathic Scoliosis", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 446, 2017, 1197-1202. magiran.com/p1757967
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال