ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد برکتین، امیرمحمد آرمانیان، مریم فرقدانی، علی صفایی، آرمین دخت شاه ثنایی، سمیرا سراییان، (1396). بررسی تاثیر ویتامین E بر روی عوارض نارسی در نوزادان نارس، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(446)، 1185-1191. magiran.com/p1757969
Behzad Barekatain, Amir Mohammad Armanian, Maryam Farghadani, Ali Safaei, Armin Dokht Shahsanai, Samira Saraeian, (2017). Evaluation of the Effects of Vitamin E on Prematurity Complications in Premature Neonates, Journal Of Isfahan Medical School, 35(446), 1185-1191. magiran.com/p1757969
بهزاد برکتین، امیرمحمد آرمانیان، مریم فرقدانی، علی صفایی، آرمین دخت شاه ثنایی، سمیرا سراییان، بررسی تاثیر ویتامین E بر روی عوارض نارسی در نوزادان نارس. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(446): 1185-1191. magiran.com/p1757969
Behzad Barekatain, Amir Mohammad Armanian, Maryam Farghadani, Ali Safaei, Armin Dokht Shahsanai, Samira Saraeian, Evaluation of the Effects of Vitamin E on Prematurity Complications in Premature Neonates, Journal Of Isfahan Medical School, 2017; 35(446): 1185-1191. magiran.com/p1757969
بهزاد برکتین، امیرمحمد آرمانیان، مریم فرقدانی، علی صفایی، آرمین دخت شاه ثنایی، سمیرا سراییان، "بررسی تاثیر ویتامین E بر روی عوارض نارسی در نوزادان نارس"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 446 (1396): 1185-1191. magiran.com/p1757969
Behzad Barekatain, Amir Mohammad Armanian, Maryam Farghadani, Ali Safaei, Armin Dokht Shahsanai, Samira Saraeian, "Evaluation of the Effects of Vitamin E on Prematurity Complications in Premature Neonates", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.446 (2017): 1185-1191. magiran.com/p1757969
بهزاد برکتین، امیرمحمد آرمانیان، مریم فرقدانی، علی صفایی، آرمین دخت شاه ثنایی، سمیرا سراییان، (1396). 'بررسی تاثیر ویتامین E بر روی عوارض نارسی در نوزادان نارس'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(446)، صص.1185-1191. magiran.com/p1757969
Behzad Barekatain, Amir Mohammad Armanian, Maryam Farghadani, Ali Safaei, Armin Dokht Shahsanai, Samira Saraeian, (2017). 'Evaluation of the Effects of Vitamin E on Prematurity Complications in Premature Neonates', Journal Of Isfahan Medical School, 35(446), pp.1185-1191. magiran.com/p1757969
بهزاد برکتین؛ امیرمحمد آرمانیان؛ مریم فرقدانی؛ علی صفایی؛ آرمین دخت شاه ثنایی؛ سمیرا سراییان. "بررسی تاثیر ویتامین E بر روی عوارض نارسی در نوزادان نارس". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،446 ، 1396، 1185-1191. magiran.com/p1757969
Behzad Barekatain; Amir Mohammad Armanian; Maryam Farghadani; Ali Safaei; Armin Dokht Shahsanai; Samira Saraeian. "Evaluation of the Effects of Vitamin E on Prematurity Complications in Premature Neonates", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 446, 2017, 1185-1191. magiran.com/p1757969
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال