ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیاوش وزیری، رامین عبیری، فیض الله منصوری، امیرهوشنگ الوندی، محسن عزیزی، بنفشه حسنوند، مریم میرزایی، میترا همتی، کمال احمدی، (1396). بررسی مولکولی اینتگرون های کلاس I و II در میان ایزوله های اشرشیاکلی جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری کودکان بیمارستان امام رضای)ع(شهر کرمانشاه، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(446)، 1171-1177. magiran.com/p1757971
Siavash Vaziri, Ramin Abiri, Faizullah Mansouri, Amirhooshang Alvandi, Mohsen Azizi, Banafsheh Hasanvand, Maryam Mirzaei, Mitra Hemmati, Kamal Ahmadi, (2017). The Molecular Investigation of Class 1 and 2 Integrons among the Escherichia Coli Isolated from Urine Samples of Children in Imam Reza Hospital, Kermanshah City, Iran, in 2016, Journal Of Isfahan Medical School, 35(446), 1171-1177. magiran.com/p1757971
سیاوش وزیری، رامین عبیری، فیض الله منصوری، امیرهوشنگ الوندی، محسن عزیزی، بنفشه حسنوند، مریم میرزایی، میترا همتی، کمال احمدی، بررسی مولکولی اینتگرون های کلاس I و II در میان ایزوله های اشرشیاکلی جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری کودکان بیمارستان امام رضای)ع(شهر کرمانشاه. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(446): 1171-1177. magiran.com/p1757971
Siavash Vaziri, Ramin Abiri, Faizullah Mansouri, Amirhooshang Alvandi, Mohsen Azizi, Banafsheh Hasanvand, Maryam Mirzaei, Mitra Hemmati, Kamal Ahmadi, The Molecular Investigation of Class 1 and 2 Integrons among the Escherichia Coli Isolated from Urine Samples of Children in Imam Reza Hospital, Kermanshah City, Iran, in 2016, Journal Of Isfahan Medical School, 2017; 35(446): 1171-1177. magiran.com/p1757971
سیاوش وزیری، رامین عبیری، فیض الله منصوری، امیرهوشنگ الوندی، محسن عزیزی، بنفشه حسنوند، مریم میرزایی، میترا همتی، کمال احمدی، "بررسی مولکولی اینتگرون های کلاس I و II در میان ایزوله های اشرشیاکلی جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری کودکان بیمارستان امام رضای)ع(شهر کرمانشاه"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 446 (1396): 1171-1177. magiran.com/p1757971
Siavash Vaziri, Ramin Abiri, Faizullah Mansouri, Amirhooshang Alvandi, Mohsen Azizi, Banafsheh Hasanvand, Maryam Mirzaei, Mitra Hemmati, Kamal Ahmadi, "The Molecular Investigation of Class 1 and 2 Integrons among the Escherichia Coli Isolated from Urine Samples of Children in Imam Reza Hospital, Kermanshah City, Iran, in 2016", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.446 (2017): 1171-1177. magiran.com/p1757971
سیاوش وزیری، رامین عبیری، فیض الله منصوری، امیرهوشنگ الوندی، محسن عزیزی، بنفشه حسنوند، مریم میرزایی، میترا همتی، کمال احمدی، (1396). 'بررسی مولکولی اینتگرون های کلاس I و II در میان ایزوله های اشرشیاکلی جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری کودکان بیمارستان امام رضای)ع(شهر کرمانشاه'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(446)، صص.1171-1177. magiran.com/p1757971
Siavash Vaziri, Ramin Abiri, Faizullah Mansouri, Amirhooshang Alvandi, Mohsen Azizi, Banafsheh Hasanvand, Maryam Mirzaei, Mitra Hemmati, Kamal Ahmadi, (2017). 'The Molecular Investigation of Class 1 and 2 Integrons among the Escherichia Coli Isolated from Urine Samples of Children in Imam Reza Hospital, Kermanshah City, Iran, in 2016', Journal Of Isfahan Medical School, 35(446), pp.1171-1177. magiran.com/p1757971
سیاوش وزیری؛ رامین عبیری؛ فیض الله منصوری؛ امیرهوشنگ الوندی؛ محسن عزیزی؛ بنفشه حسنوند؛ مریم میرزایی؛ میترا همتی؛ کمال احمدی. "بررسی مولکولی اینتگرون های کلاس I و II در میان ایزوله های اشرشیاکلی جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری کودکان بیمارستان امام رضای)ع(شهر کرمانشاه". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،446 ، 1396، 1171-1177. magiran.com/p1757971
Siavash Vaziri; Ramin Abiri; Faizullah Mansouri; Amirhooshang Alvandi; Mohsen Azizi; Banafsheh Hasanvand; Maryam Mirzaei; Mitra Hemmati; Kamal Ahmadi. "The Molecular Investigation of Class 1 and 2 Integrons among the Escherichia Coli Isolated from Urine Samples of Children in Imam Reza Hospital, Kermanshah City, Iran, in 2016", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 446, 2017, 1171-1177. magiran.com/p1757971
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال