ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری قربانزاده، مسعود فلاحی خشکناب ، سادات سید باقر مداح، محمد ایزدی درگاهلو، (1396). دانش و نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با مراقبت از راه دور، نشریه پرستاری ایران، 30(107)، 42-52. magiran.com/p1758032
K. Ghorbanzadeh, M. Fallahi- Khoshknab , S. Seyed Bagher Maddah, M. Izadi Darghahlo, (2017). Telehealth and Telenursing Knowledge and Attitude among Students of Nursing in Ardebil University of Medical Sciences, Iran Journal of Nursing, 30(107), 42-52. magiran.com/p1758032
کبری قربانزاده، مسعود فلاحی خشکناب ، سادات سید باقر مداح، محمد ایزدی درگاهلو، دانش و نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با مراقبت از راه دور. نشریه پرستاری ایران، 1396؛ 30(107): 42-52. magiran.com/p1758032
K. Ghorbanzadeh, M. Fallahi- Khoshknab , S. Seyed Bagher Maddah, M. Izadi Darghahlo, Telehealth and Telenursing Knowledge and Attitude among Students of Nursing in Ardebil University of Medical Sciences, Iran Journal of Nursing, 2017; 30(107): 42-52. magiran.com/p1758032
کبری قربانزاده، مسعود فلاحی خشکناب ، سادات سید باقر مداح، محمد ایزدی درگاهلو، "دانش و نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با مراقبت از راه دور"، نشریه پرستاری ایران 30، شماره 107 (1396): 42-52. magiran.com/p1758032
K. Ghorbanzadeh, M. Fallahi- Khoshknab , S. Seyed Bagher Maddah, M. Izadi Darghahlo, "Telehealth and Telenursing Knowledge and Attitude among Students of Nursing in Ardebil University of Medical Sciences", Iran Journal of Nursing 30, no.107 (2017): 42-52. magiran.com/p1758032
کبری قربانزاده، مسعود فلاحی خشکناب ، سادات سید باقر مداح، محمد ایزدی درگاهلو، (1396). 'دانش و نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با مراقبت از راه دور'، نشریه پرستاری ایران، 30(107)، صص.42-52. magiran.com/p1758032
K. Ghorbanzadeh, M. Fallahi- Khoshknab , S. Seyed Bagher Maddah, M. Izadi Darghahlo, (2017). 'Telehealth and Telenursing Knowledge and Attitude among Students of Nursing in Ardebil University of Medical Sciences', Iran Journal of Nursing, 30(107), pp.42-52. magiran.com/p1758032
کبری قربانزاده؛ مسعود فلاحی خشکناب ؛ سادات سید باقر مداح؛ محمد ایزدی درگاهلو. "دانش و نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با مراقبت از راه دور". نشریه پرستاری ایران، 30 ،107 ، 1396، 42-52. magiran.com/p1758032
K. Ghorbanzadeh; M. Fallahi- Khoshknab ; S. Seyed Bagher Maddah; M. Izadi Darghahlo. "Telehealth and Telenursing Knowledge and Attitude among Students of Nursing in Ardebil University of Medical Sciences", Iran Journal of Nursing, 30, 107, 2017, 42-52. magiran.com/p1758032
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال