ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهرام ایمانی، سهیلا باختر، سعید جعفری، (1396). دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(2)، 247-264. magiran.com/p1758115
Bahram Imani , Soheyla Bakhtar, Saied Jafari, (2017). The analysis of rural communitie's perspective regarding deterrent and promoter factors of organic agriculture. Case study: Central rural area of the Ardabil County, Rural Development Strategies, 4(2), 247-264. magiran.com/p1758115
بهرام ایمانی، سهیلا باختر، سعید جعفری، دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1396؛ 4(2): 247-264. magiran.com/p1758115
Bahram Imani , Soheyla Bakhtar, Saied Jafari, The analysis of rural communitie's perspective regarding deterrent and promoter factors of organic agriculture. Case study: Central rural area of the Ardabil County, Rural Development Strategies, 2017; 4(2): 247-264. magiran.com/p1758115
بهرام ایمانی، سهیلا باختر، سعید جعفری، "دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 4، شماره 2 (1396): 247-264. magiran.com/p1758115
Bahram Imani , Soheyla Bakhtar, Saied Jafari, "The analysis of rural communitie's perspective regarding deterrent and promoter factors of organic agriculture. Case study: Central rural area of the Ardabil County", Rural Development Strategies 4, no.2 (2017): 247-264. magiran.com/p1758115
بهرام ایمانی، سهیلا باختر، سعید جعفری، (1396). 'دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(2)، صص.247-264. magiran.com/p1758115
Bahram Imani , Soheyla Bakhtar, Saied Jafari, (2017). 'The analysis of rural communitie's perspective regarding deterrent and promoter factors of organic agriculture. Case study: Central rural area of the Ardabil County', Rural Development Strategies, 4(2), pp.247-264. magiran.com/p1758115
بهرام ایمانی؛ سهیلا باختر؛ سعید جعفری. "دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4 ،2 ، 1396، 247-264. magiran.com/p1758115
Bahram Imani ; Soheyla Bakhtar; Saied Jafari. "The analysis of rural communitie's perspective regarding deterrent and promoter factors of organic agriculture. Case study: Central rural area of the Ardabil County", Rural Development Strategies, 4, 2, 2017, 247-264. magiran.com/p1758115
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال