ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمشید عینالی، احمد رومیانی، آسیه اسماعیلی، (1396). شناسایی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری در راستای توسعه منطقه ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(2)، 195-212. magiran.com/p1758118
Jamshid Einali, Ahmad Romyani , Asiye Esmaili, (2017). Identification and prioritization of tourist attractions in the direction of regional expansion (Case study: Province Kurdistan), Rural Development Strategies, 4(2), 195-212. magiran.com/p1758118
جمشید عینالی، احمد رومیانی، آسیه اسماعیلی، شناسایی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری در راستای توسعه منطقه ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1396؛ 4(2): 195-212. magiran.com/p1758118
Jamshid Einali, Ahmad Romyani , Asiye Esmaili, Identification and prioritization of tourist attractions in the direction of regional expansion (Case study: Province Kurdistan), Rural Development Strategies, 2017; 4(2): 195-212. magiran.com/p1758118
جمشید عینالی، احمد رومیانی، آسیه اسماعیلی، "شناسایی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری در راستای توسعه منطقه ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 4، شماره 2 (1396): 195-212. magiran.com/p1758118
Jamshid Einali, Ahmad Romyani , Asiye Esmaili, "Identification and prioritization of tourist attractions in the direction of regional expansion (Case study: Province Kurdistan)", Rural Development Strategies 4, no.2 (2017): 195-212. magiran.com/p1758118
جمشید عینالی، احمد رومیانی، آسیه اسماعیلی، (1396). 'شناسایی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری در راستای توسعه منطقه ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(2)، صص.195-212. magiran.com/p1758118
Jamshid Einali, Ahmad Romyani , Asiye Esmaili, (2017). 'Identification and prioritization of tourist attractions in the direction of regional expansion (Case study: Province Kurdistan)', Rural Development Strategies, 4(2), pp.195-212. magiran.com/p1758118
جمشید عینالی؛ احمد رومیانی؛ آسیه اسماعیلی. "شناسایی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری در راستای توسعه منطقه ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4 ،2 ، 1396، 195-212. magiran.com/p1758118
Jamshid Einali; Ahmad Romyani ; Asiye Esmaili. "Identification and prioritization of tourist attractions in the direction of regional expansion (Case study: Province Kurdistan)", Rural Development Strategies, 4, 2, 2017, 195-212. magiran.com/p1758118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال