ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان خسروی، سعید غلامرضایی، مهدی رحیمیان، مرتضی اکبری، (1396). واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها (مورد مطالعه: تعاونی های مرغ داران استان کرمانشاه)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(2)، 181-194. magiran.com/p1758120
Ehsan Khosravi, Saeed Gholamrezai , Mehdi Rahimian, Morteza Akbari, (2017). Analysis of the statues of organizational entrepreneurship in cooperatives: (Case of poultry cooperatives in Kermanshah Province, Iran), Rural Development Strategies, 4(2), 181-194. magiran.com/p1758120
احسان خسروی، سعید غلامرضایی، مهدی رحیمیان، مرتضی اکبری، واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها (مورد مطالعه: تعاونی های مرغ داران استان کرمانشاه). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1396؛ 4(2): 181-194. magiran.com/p1758120
Ehsan Khosravi, Saeed Gholamrezai , Mehdi Rahimian, Morteza Akbari, Analysis of the statues of organizational entrepreneurship in cooperatives: (Case of poultry cooperatives in Kermanshah Province, Iran), Rural Development Strategies, 2017; 4(2): 181-194. magiran.com/p1758120
احسان خسروی، سعید غلامرضایی، مهدی رحیمیان، مرتضی اکبری، "واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها (مورد مطالعه: تعاونی های مرغ داران استان کرمانشاه)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 4، شماره 2 (1396): 181-194. magiran.com/p1758120
Ehsan Khosravi, Saeed Gholamrezai , Mehdi Rahimian, Morteza Akbari, "Analysis of the statues of organizational entrepreneurship in cooperatives: (Case of poultry cooperatives in Kermanshah Province, Iran)", Rural Development Strategies 4, no.2 (2017): 181-194. magiran.com/p1758120
احسان خسروی، سعید غلامرضایی، مهدی رحیمیان، مرتضی اکبری، (1396). 'واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها (مورد مطالعه: تعاونی های مرغ داران استان کرمانشاه)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(2)، صص.181-194. magiran.com/p1758120
Ehsan Khosravi, Saeed Gholamrezai , Mehdi Rahimian, Morteza Akbari, (2017). 'Analysis of the statues of organizational entrepreneurship in cooperatives: (Case of poultry cooperatives in Kermanshah Province, Iran)', Rural Development Strategies, 4(2), pp.181-194. magiran.com/p1758120
احسان خسروی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ مرتضی اکبری. "واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها (مورد مطالعه: تعاونی های مرغ داران استان کرمانشاه)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4 ،2 ، 1396، 181-194. magiran.com/p1758120
Ehsan Khosravi; Saeed Gholamrezai ; Mehdi Rahimian; Morteza Akbari. "Analysis of the statues of organizational entrepreneurship in cooperatives: (Case of poultry cooperatives in Kermanshah Province, Iran)", Rural Development Strategies, 4, 2, 2017, 181-194. magiran.com/p1758120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال