ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وکیل حیدری ساربان، حمدالله سجاسی قیداری، علی مجنونی توتاخانه، (1396). تبیین اثرات سرمایه روان شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(2)، 137-156. magiran.com/p1758122
Vakil Heidari Sraban , Hamdollah Sojasi Qeidari, Ali Majnoony Tootkhane, (2017). Explanation of Psychological Capital Effects on Improvement of Farmer's Job Satisfaction of the Ardabil County, Rural Development Strategies, 4(2), 137-156. magiran.com/p1758122
وکیل حیدری ساربان، حمدالله سجاسی قیداری، علی مجنونی توتاخانه، تبیین اثرات سرمایه روان شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1396؛ 4(2): 137-156. magiran.com/p1758122
Vakil Heidari Sraban , Hamdollah Sojasi Qeidari, Ali Majnoony Tootkhane, Explanation of Psychological Capital Effects on Improvement of Farmer's Job Satisfaction of the Ardabil County, Rural Development Strategies, 2017; 4(2): 137-156. magiran.com/p1758122
وکیل حیدری ساربان، حمدالله سجاسی قیداری، علی مجنونی توتاخانه، "تبیین اثرات سرمایه روان شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 4، شماره 2 (1396): 137-156. magiran.com/p1758122
Vakil Heidari Sraban , Hamdollah Sojasi Qeidari, Ali Majnoony Tootkhane, "Explanation of Psychological Capital Effects on Improvement of Farmer's Job Satisfaction of the Ardabil County", Rural Development Strategies 4, no.2 (2017): 137-156. magiran.com/p1758122
وکیل حیدری ساربان، حمدالله سجاسی قیداری، علی مجنونی توتاخانه، (1396). 'تبیین اثرات سرمایه روان شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(2)، صص.137-156. magiran.com/p1758122
Vakil Heidari Sraban , Hamdollah Sojasi Qeidari, Ali Majnoony Tootkhane, (2017). 'Explanation of Psychological Capital Effects on Improvement of Farmer's Job Satisfaction of the Ardabil County', Rural Development Strategies, 4(2), pp.137-156. magiran.com/p1758122
وکیل حیدری ساربان؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ علی مجنونی توتاخانه. "تبیین اثرات سرمایه روان شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4 ،2 ، 1396، 137-156. magiran.com/p1758122
Vakil Heidari Sraban ; Hamdollah Sojasi Qeidari; Ali Majnoony Tootkhane. "Explanation of Psychological Capital Effects on Improvement of Farmer's Job Satisfaction of the Ardabil County", Rural Development Strategies, 4, 2, 2017, 137-156. magiran.com/p1758122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال