ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن میرزایی، محمد شکرزاده، سعید امامی، (1396). سنتز، بررسی اثرات سیتوتوکسیک و مطالعه داکینگ دو مشتق ایندول-چالکون، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(154)، 12-25. magiran.com/p1758335
Hassan Mirzaei, Mohammad Shokrzadeh, Saeed Emami, (2017). Synthesis, Cytotoxic Activity and Docking Study of Two Indole-Chalcone Derivatives, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(154), 12-25. magiran.com/p1758335
حسن میرزایی، محمد شکرزاده، سعید امامی، سنتز، بررسی اثرات سیتوتوکسیک و مطالعه داکینگ دو مشتق ایندول-چالکون. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 27(154): 12-25. magiran.com/p1758335
Hassan Mirzaei, Mohammad Shokrzadeh, Saeed Emami, Synthesis, Cytotoxic Activity and Docking Study of Two Indole-Chalcone Derivatives, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 27(154): 12-25. magiran.com/p1758335
حسن میرزایی، محمد شکرزاده، سعید امامی، "سنتز، بررسی اثرات سیتوتوکسیک و مطالعه داکینگ دو مشتق ایندول-چالکون"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 27، شماره 154 (1396): 12-25. magiran.com/p1758335
Hassan Mirzaei, Mohammad Shokrzadeh, Saeed Emami, "Synthesis, Cytotoxic Activity and Docking Study of Two Indole-Chalcone Derivatives", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 27, no.154 (2017): 12-25. magiran.com/p1758335
حسن میرزایی، محمد شکرزاده، سعید امامی، (1396). 'سنتز، بررسی اثرات سیتوتوکسیک و مطالعه داکینگ دو مشتق ایندول-چالکون'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(154)، صص.12-25. magiran.com/p1758335
Hassan Mirzaei, Mohammad Shokrzadeh, Saeed Emami, (2017). 'Synthesis, Cytotoxic Activity and Docking Study of Two Indole-Chalcone Derivatives', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(154), pp.12-25. magiran.com/p1758335
حسن میرزایی؛ محمد شکرزاده؛ سعید امامی. "سنتز، بررسی اثرات سیتوتوکسیک و مطالعه داکینگ دو مشتق ایندول-چالکون". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27 ،154 ، 1396، 12-25. magiran.com/p1758335
Hassan Mirzaei; Mohammad Shokrzadeh; Saeed Emami. "Synthesis, Cytotoxic Activity and Docking Study of Two Indole-Chalcone Derivatives", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27, 154, 2017, 12-25. magiran.com/p1758335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال