ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول خدابخش زاده، محمدرضا محمدآبادی ، علی اسمعیلی زاده کشکوییه، حسین مرادی شهربابک، (1396). شناسایی چندشکلی در اگزون دوم ژن GDF9در گوسفندان خالص و آمیخته پاکستانی، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(16)، 158-165. magiran.com/p1758455
Rasol Khodabakhshzadeh, Mohammad Reza Mohammadabadi , Ali Esmailizadeh Kashkoyeh, Hosein Moradi Shahrbabak, (2017). Detection of Polymorphism in Exon 2 of GDF9 gene in Pure and Crossbred of Pakistani Sheep, Research On Animal Production, 8(16), 158-165. magiran.com/p1758455
رسول خدابخش زاده، محمدرضا محمدآبادی ، علی اسمعیلی زاده کشکوییه، حسین مرادی شهربابک، شناسایی چندشکلی در اگزون دوم ژن GDF9در گوسفندان خالص و آمیخته پاکستانی. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(16): 158-165. magiran.com/p1758455
Rasol Khodabakhshzadeh, Mohammad Reza Mohammadabadi , Ali Esmailizadeh Kashkoyeh, Hosein Moradi Shahrbabak, Detection of Polymorphism in Exon 2 of GDF9 gene in Pure and Crossbred of Pakistani Sheep, Research On Animal Production, 2017; 8(16): 158-165. magiran.com/p1758455
رسول خدابخش زاده، محمدرضا محمدآبادی ، علی اسمعیلی زاده کشکوییه، حسین مرادی شهربابک، "شناسایی چندشکلی در اگزون دوم ژن GDF9در گوسفندان خالص و آمیخته پاکستانی"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 16 (1396): 158-165. magiran.com/p1758455
Rasol Khodabakhshzadeh, Mohammad Reza Mohammadabadi , Ali Esmailizadeh Kashkoyeh, Hosein Moradi Shahrbabak, "Detection of Polymorphism in Exon 2 of GDF9 gene in Pure and Crossbred of Pakistani Sheep", Research On Animal Production 8, no.16 (2017): 158-165. magiran.com/p1758455
رسول خدابخش زاده، محمدرضا محمدآبادی ، علی اسمعیلی زاده کشکوییه، حسین مرادی شهربابک، (1396). 'شناسایی چندشکلی در اگزون دوم ژن GDF9در گوسفندان خالص و آمیخته پاکستانی'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(16)، صص.158-165. magiran.com/p1758455
Rasol Khodabakhshzadeh, Mohammad Reza Mohammadabadi , Ali Esmailizadeh Kashkoyeh, Hosein Moradi Shahrbabak, (2017). 'Detection of Polymorphism in Exon 2 of GDF9 gene in Pure and Crossbred of Pakistani Sheep', Research On Animal Production, 8(16), pp.158-165. magiran.com/p1758455
رسول خدابخش زاده؛ محمدرضا محمدآبادی ؛ علی اسمعیلی زاده کشکوییه؛ حسین مرادی شهربابک. "شناسایی چندشکلی در اگزون دوم ژن GDF9در گوسفندان خالص و آمیخته پاکستانی". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،16 ، 1396، 158-165. magiran.com/p1758455
Rasol Khodabakhshzadeh; Mohammad Reza Mohammadabadi ; Ali Esmailizadeh Kashkoyeh; Hosein Moradi Shahrbabak. "Detection of Polymorphism in Exon 2 of GDF9 gene in Pure and Crossbred of Pakistani Sheep", Research On Animal Production, 8, 16, 2017, 158-165. magiran.com/p1758455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال