ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرنوش نوروزی، مصطفی باقری توانی، (1396). مقایسه پروفایل اسیدچرب جنس های نر و ماده ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در سواحل جنوبی دریای خزر، مجله علمی شیلات ایران، 26(3)، 33-39. magiran.com/p1758554
Mehrnoush Norouzi, Mostafa Bagheri Tavani, (2017). Fatty acid profile in male and female sex gray mullet (Liza aurata) in the southern shores of the Caspian Sea, Iranian Scientific Fisheries Journal, 26(3), 33-39. magiran.com/p1758554
مهرنوش نوروزی، مصطفی باقری توانی، مقایسه پروفایل اسیدچرب جنس های نر و ماده ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در سواحل جنوبی دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران، 1396؛ 26(3): 33-39. magiran.com/p1758554
Mehrnoush Norouzi, Mostafa Bagheri Tavani, Fatty acid profile in male and female sex gray mullet (Liza aurata) in the southern shores of the Caspian Sea, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2017; 26(3): 33-39. magiran.com/p1758554
مهرنوش نوروزی، مصطفی باقری توانی، "مقایسه پروفایل اسیدچرب جنس های نر و ماده ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در سواحل جنوبی دریای خزر"، مجله علمی شیلات ایران 26، شماره 3 (1396): 33-39. magiran.com/p1758554
Mehrnoush Norouzi, Mostafa Bagheri Tavani, "Fatty acid profile in male and female sex gray mullet (Liza aurata) in the southern shores of the Caspian Sea", Iranian Scientific Fisheries Journal 26, no.3 (2017): 33-39. magiran.com/p1758554
مهرنوش نوروزی، مصطفی باقری توانی، (1396). 'مقایسه پروفایل اسیدچرب جنس های نر و ماده ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در سواحل جنوبی دریای خزر'، مجله علمی شیلات ایران، 26(3)، صص.33-39. magiran.com/p1758554
Mehrnoush Norouzi, Mostafa Bagheri Tavani, (2017). 'Fatty acid profile in male and female sex gray mullet (Liza aurata) in the southern shores of the Caspian Sea', Iranian Scientific Fisheries Journal, 26(3), pp.33-39. magiran.com/p1758554
مهرنوش نوروزی؛ مصطفی باقری توانی. "مقایسه پروفایل اسیدچرب جنس های نر و ماده ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در سواحل جنوبی دریای خزر". مجله علمی شیلات ایران، 26 ،3 ، 1396، 33-39. magiran.com/p1758554
Mehrnoush Norouzi; Mostafa Bagheri Tavani. "Fatty acid profile in male and female sex gray mullet (Liza aurata) in the southern shores of the Caspian Sea", Iranian Scientific Fisheries Journal, 26, 3, 2017, 33-39. magiran.com/p1758554
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال