ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه عزیزی، جلیل وحدتی خاکی، سحر ملازاده بیدختی، عباس یوسفی، (1396). بررسی خواص ریزساختاری فریتNi0.5Zn0.5Fe2O4 تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول با استفاده از سوختهای اوره و گلایسین، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 6(1)، 97-113. magiran.com/p1758633
Sahar Mollazadeh , (2017). Characterization of Ni0.5Zn0.5Fe2O4 Ferrite Synthesized by Solution Combustion method in the Presence of Urea and Glycine as fuels, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 6(1), 97-113. magiran.com/p1758633
نفیسه عزیزی، جلیل وحدتی خاکی، سحر ملازاده بیدختی، عباس یوسفی، بررسی خواص ریزساختاری فریتNi0.5Zn0.5Fe2O4 تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول با استفاده از سوختهای اوره و گلایسین. نشریه علم و مهندسی سرامیک، 1396؛ 6(1): 97-113. magiran.com/p1758633
Sahar Mollazadeh , Characterization of Ni0.5Zn0.5Fe2O4 Ferrite Synthesized by Solution Combustion method in the Presence of Urea and Glycine as fuels, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 2017; 6(1): 97-113. magiran.com/p1758633
نفیسه عزیزی، جلیل وحدتی خاکی، سحر ملازاده بیدختی، عباس یوسفی، "بررسی خواص ریزساختاری فریتNi0.5Zn0.5Fe2O4 تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول با استفاده از سوختهای اوره و گلایسین"، نشریه علم و مهندسی سرامیک 6، شماره 1 (1396): 97-113. magiran.com/p1758633
Sahar Mollazadeh , "Characterization of Ni0.5Zn0.5Fe2O4 Ferrite Synthesized by Solution Combustion method in the Presence of Urea and Glycine as fuels", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering 6, no.1 (2017): 97-113. magiran.com/p1758633
نفیسه عزیزی، جلیل وحدتی خاکی، سحر ملازاده بیدختی، عباس یوسفی، (1396). 'بررسی خواص ریزساختاری فریتNi0.5Zn0.5Fe2O4 تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول با استفاده از سوختهای اوره و گلایسین'، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 6(1)، صص.97-113. magiran.com/p1758633
Sahar Mollazadeh , (2017). 'Characterization of Ni0.5Zn0.5Fe2O4 Ferrite Synthesized by Solution Combustion method in the Presence of Urea and Glycine as fuels', Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 6(1), pp.97-113. magiran.com/p1758633
نفیسه عزیزی؛ جلیل وحدتی خاکی؛ سحر ملازاده بیدختی؛ عباس یوسفی. "بررسی خواص ریزساختاری فریتNi0.5Zn0.5Fe2O4 تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول با استفاده از سوختهای اوره و گلایسین". نشریه علم و مهندسی سرامیک، 6 ،1 ، 1396، 97-113. magiran.com/p1758633
Sahar Mollazadeh . "Characterization of Ni0.5Zn0.5Fe2O4 Ferrite Synthesized by Solution Combustion method in the Presence of Urea and Glycine as fuels", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 6, 1, 2017, 97-113. magiran.com/p1758633
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال