ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد قنبری، علی محمد هادیان، امیرعباس نوربخش، (1396). اثر افزودن نانو سیلیس بر خواص ژئوپلیمرهای پایه متاکائولن، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 6(1)، 85-95. magiran.com/p1758634
Mohamad Ghanbari , (2017). Effect of nano silica on properties of metakaolin-based geopolymers, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 6(1), 85-95. magiran.com/p1758634
محمد قنبری، علی محمد هادیان، امیرعباس نوربخش، اثر افزودن نانو سیلیس بر خواص ژئوپلیمرهای پایه متاکائولن. نشریه علم و مهندسی سرامیک، 1396؛ 6(1): 85-95. magiran.com/p1758634
Mohamad Ghanbari , Effect of nano silica on properties of metakaolin-based geopolymers, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 2017; 6(1): 85-95. magiran.com/p1758634
محمد قنبری، علی محمد هادیان، امیرعباس نوربخش، "اثر افزودن نانو سیلیس بر خواص ژئوپلیمرهای پایه متاکائولن"، نشریه علم و مهندسی سرامیک 6، شماره 1 (1396): 85-95. magiran.com/p1758634
Mohamad Ghanbari , "Effect of nano silica on properties of metakaolin-based geopolymers", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering 6, no.1 (2017): 85-95. magiran.com/p1758634
محمد قنبری، علی محمد هادیان، امیرعباس نوربخش، (1396). 'اثر افزودن نانو سیلیس بر خواص ژئوپلیمرهای پایه متاکائولن'، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 6(1)، صص.85-95. magiran.com/p1758634
Mohamad Ghanbari , (2017). 'Effect of nano silica on properties of metakaolin-based geopolymers', Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 6(1), pp.85-95. magiran.com/p1758634
محمد قنبری؛ علی محمد هادیان؛ امیرعباس نوربخش. "اثر افزودن نانو سیلیس بر خواص ژئوپلیمرهای پایه متاکائولن". نشریه علم و مهندسی سرامیک، 6 ،1 ، 1396، 85-95. magiran.com/p1758634
Mohamad Ghanbari . "Effect of nano silica on properties of metakaolin-based geopolymers", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 6, 1, 2017, 85-95. magiran.com/p1758634
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال