ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی میلانی، سید محمد میرکاظمی، سید محمد زهرایی ، (1396). تاثیر متغیرهای فرایند رسوب نشانی الکتروفورتیک بر ریزساختار و میزان شفافیت بدنه آلومینایی نانوساختار ساخته شده توسط زینتر پلاسمای جرقه ای، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 6(1)، 49-61. magiran.com/p1758636
Seyed Mohamad Zahraee , (2017). The Influence of Electrophoretic Deposition Parameters on Transparency of Alumina Produced by SPS, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 6(1), 49-61. magiran.com/p1758636
مصطفی میلانی، سید محمد میرکاظمی، سید محمد زهرایی ، تاثیر متغیرهای فرایند رسوب نشانی الکتروفورتیک بر ریزساختار و میزان شفافیت بدنه آلومینایی نانوساختار ساخته شده توسط زینتر پلاسمای جرقه ای. نشریه علم و مهندسی سرامیک، 1396؛ 6(1): 49-61. magiran.com/p1758636
Seyed Mohamad Zahraee , The Influence of Electrophoretic Deposition Parameters on Transparency of Alumina Produced by SPS, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 2017; 6(1): 49-61. magiran.com/p1758636
مصطفی میلانی، سید محمد میرکاظمی، سید محمد زهرایی ، "تاثیر متغیرهای فرایند رسوب نشانی الکتروفورتیک بر ریزساختار و میزان شفافیت بدنه آلومینایی نانوساختار ساخته شده توسط زینتر پلاسمای جرقه ای"، نشریه علم و مهندسی سرامیک 6، شماره 1 (1396): 49-61. magiran.com/p1758636
Seyed Mohamad Zahraee , "The Influence of Electrophoretic Deposition Parameters on Transparency of Alumina Produced by SPS", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering 6, no.1 (2017): 49-61. magiran.com/p1758636
مصطفی میلانی، سید محمد میرکاظمی، سید محمد زهرایی ، (1396). 'تاثیر متغیرهای فرایند رسوب نشانی الکتروفورتیک بر ریزساختار و میزان شفافیت بدنه آلومینایی نانوساختار ساخته شده توسط زینتر پلاسمای جرقه ای'، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 6(1)، صص.49-61. magiran.com/p1758636
Seyed Mohamad Zahraee , (2017). 'The Influence of Electrophoretic Deposition Parameters on Transparency of Alumina Produced by SPS', Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 6(1), pp.49-61. magiran.com/p1758636
مصطفی میلانی؛ سید محمد میرکاظمی؛ سید محمد زهرایی . "تاثیر متغیرهای فرایند رسوب نشانی الکتروفورتیک بر ریزساختار و میزان شفافیت بدنه آلومینایی نانوساختار ساخته شده توسط زینتر پلاسمای جرقه ای". نشریه علم و مهندسی سرامیک، 6 ،1 ، 1396، 49-61. magiran.com/p1758636
Seyed Mohamad Zahraee . "The Influence of Electrophoretic Deposition Parameters on Transparency of Alumina Produced by SPS", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 6, 1, 2017, 49-61. magiran.com/p1758636
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال