ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه ناظوری، سیامک کلانتری، امان الله جوانشاه، علیرضا طلایی، (1396). اثر شرایط مختلف انبار بر خصوصیات کمی و کیفی پسته تر احمدآقایی، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14(8)، 65-74. magiran.com/p1759055
Nazoorif., Kalantaris. , Avanshaha., Talaie, A. R, (2017). The Effect of Different Storage Conditions on Quantitative and Qualitative Properties Ahmad Aghaie Fresh Pistachio, Food Science and Technology, 14(8), 65-74. magiran.com/p1759055
فاطمه ناظوری، سیامک کلانتری، امان الله جوانشاه، علیرضا طلایی، اثر شرایط مختلف انبار بر خصوصیات کمی و کیفی پسته تر احمدآقایی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1396؛ 14(8): 65-74. magiran.com/p1759055
Nazoorif., Kalantaris. , Avanshaha., Talaie, A. R, The Effect of Different Storage Conditions on Quantitative and Qualitative Properties Ahmad Aghaie Fresh Pistachio, Food Science and Technology, 2017; 14(8): 65-74. magiran.com/p1759055
فاطمه ناظوری، سیامک کلانتری، امان الله جوانشاه، علیرضا طلایی، "اثر شرایط مختلف انبار بر خصوصیات کمی و کیفی پسته تر احمدآقایی"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 14، شماره 8 (1396): 65-74. magiran.com/p1759055
Nazoorif., Kalantaris. , Avanshaha., Talaie, A. R, "The Effect of Different Storage Conditions on Quantitative and Qualitative Properties Ahmad Aghaie Fresh Pistachio", Food Science and Technology 14, no.8 (2017): 65-74. magiran.com/p1759055
فاطمه ناظوری، سیامک کلانتری، امان الله جوانشاه، علیرضا طلایی، (1396). 'اثر شرایط مختلف انبار بر خصوصیات کمی و کیفی پسته تر احمدآقایی'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14(8)، صص.65-74. magiran.com/p1759055
Nazoorif., Kalantaris. , Avanshaha., Talaie, A. R, (2017). 'The Effect of Different Storage Conditions on Quantitative and Qualitative Properties Ahmad Aghaie Fresh Pistachio', Food Science and Technology, 14(8), pp.65-74. magiran.com/p1759055
فاطمه ناظوری؛ سیامک کلانتری؛ امان الله جوانشاه؛ علیرضا طلایی. "اثر شرایط مختلف انبار بر خصوصیات کمی و کیفی پسته تر احمدآقایی". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14 ،8 ، 1396، 65-74. magiran.com/p1759055
Nazoorif.; Kalantaris. ; Avanshaha.; Talaie; A. R. "The Effect of Different Storage Conditions on Quantitative and Qualitative Properties Ahmad Aghaie Fresh Pistachio", Food Science and Technology, 14, 8, 2017, 65-74. magiran.com/p1759055
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال